RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 29 czerwca 2018 r.

 


Rektor poinformował, że

• Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie we współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Krakowie otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie na projekt zagospodarowania terenu przy Forcie Pękowice. Autorkami projektu są Sylwia Kliszcz, Monika Kowalska (studentki ASP) oraz Monika Winczek (studentka II roku studiów magisterskich Architektury Krajobrazu na UR);
• dwoje absolwentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu architektury krajobrazu.
W kategorii prac inżynierskich wyróżnienie uzyskał inż. arch. kraj. Arkadiusz Straub (promotor dr inż. Magdalena Nawrotek), a w kategorii prac magisterskich mgr inż. arch. kraj. Honorata Misieniec (promotor dr inż. Arch. Leszek Bylina);
• 26 czerwca br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Związku InnoTechKrak pod przewodnictwem JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 1 września 2018 r. przewodnictwo Związkiem obejmie ponownie Akademia Górniczo-Hutnicza;
• nowym Przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów został wybrany Krzysztof Feret z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie prof. dra hab. Zygmunta Pejsaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR;
• zatrudnienie dra hab. inż. Leszka Książka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki;
• zatrudnienie dra hab. inż. Andrzeja Wałęgi na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej;
• ponowne zatrudnienie dr Bożeny Pietrzyk na stanowisku dyrektora Biblioteki Głównej;
• powołanie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Studia MBA.

Senat określił zasady ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Senat zniósł kierunek studiów towaroznawstwo na I stopniu studiów od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

Senat przyjął:
• sprawozdanie z działalności Kanclerza za okres od czerwca 2017 roku do maja 2018 roku;
• sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za 2017 r.

Senat zaktualizował Plan remontów na rok 2018 finansowanych z dotacji dydaktycznej.

Senat zatwierdził Plan zadań inwestycyjnych na lata 2018-2023.

Senat uchwalił Plan rzeczowo-finansowego na 2018 r.

Senat pozytywnie zaopiniował dzierżawę na okres 5 lat działki nr 101 o pow. 0,5745 ha obr. 0002 Krynica Wieś, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym, położonej przy ul. Czarny Potok 77 w Krynicy-Zdroju, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie, prowadzi księgę wieczystą NS1M/00028918/8 .

Senat wyraził zgodę na budowę:
• przyłącza kablowego SN 15 kV i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00149524/0 utworzoną min. z działki nr 81/8 obręb 48 Krowodrza na rzecz Tauron Dystrybucja S.A;
• sieci kanalizacji sanitarnej i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00207883/9 utworzoną min.
z nr. 259/5 i 260/6 obr. 48 Krowodrza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.07.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 03.07.2018
Dokument oglądany razy: 17