RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 27 kwietnia 2018 r.

 

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
p. Stanisław Korniejenko – pracownik administracji
prof. Marcin Barlik – doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Senat uczcił ich pamięć minutą ciszy.

Rektor poinformował, że
• prof. Kazimierz Wiech został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
• prof. Stanisław Cebula otrzymał godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• 9 kwietnia w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Dwa kierunki studiów pierwszego stopnia, prowadzone przez Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - dietetyka oraz browarnictwo
i słodownictwo otrzymały Certyfikaty „Studia z Przyszłością”. Ponadto kierunek dietetyka otrzymał certyfikat nadzwyczajny – „Lider jakości kształcenia”.
• nową przewodniczącą Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” została dr inż. Joanna Stabryła z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• zatrudnienie prof. dr hab. Agnieszki Płażek na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizjologii Roślin,
• ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. Kazimierza Klimy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej.

Senat nadał Odznaki „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni” mgr. inż. Józefowi Bogaczowi, mgr. inż. Kazimierzowi Czubie, mgr inż. Lucynie Kud, mgr. inż. Marianowi Łuszczakowi oraz panu Władysławowi Półtorakowi.

Senat zniósł studia II stopnia na kierunku studiów ichtiologia i rybactwo śródlądowe od roku akademickiego 2018/2019.

Senat zmienił Uchwałę Senatu nr 36/2017 z dnia 26 maja 2017 r., w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019.

Senat określił:
• warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019,
• liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I, II stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2018/2019.

Senat zmienił Uchwałę Senatu nr 16/2017 z dnia 31 marca 2017r., w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów, obowiązującego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat określił efekty kształcenia na kierunku leśnictwo studiów drugiego stopnia dostosowanych do Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Senat zatwierdził sprawozdanie z wykonania Planu rzeczowo-finansowego za rok 2017.

Senat przyjął do wiadomości sprawozdanie z działalności Centrum Transferu Technologii za rok 2017.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.05.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 09.05.2018
Dokument oglądany razy: 105