RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 16 marca 2018 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
Krystyna Lewicka – emerytowany pracownik kwestury
Janina Eleonora Letscherowa – emerytowany pracownik administracji Uczelni
dr inż. Klemens Godek – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
• p. Elżbieta Sala – emerytowany pracownik Instytutu Chemii
mgr inż. Andrzej Gruszczyk – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego
dr Danuta Stobiecka – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Senat uczcił ich pamięć minutą ciszy.


Rektor wręczył listy gratulacyjne czterem naukowcom, którym Prezydent RP nadał tytuły profesora:
- nauk leśnych: prof. Piotr Gruba, prof. Janusz Socha,
- nauk rolniczych: prof. Józef Hernik,
- nauk humanistycznych: prof. Mirosław Kłusek.

Rektor poinformował, że Uniwersytet Rolniczy otrzymał prawie 6 mln złotych na realizację projektu POWR.03.05.00-ip.08-00pz2/17 „Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” w ramach konkursu POWER finansowanego przez NCBiR.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. Elżbiety Boligłowy na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ochrony Środowiska Rolniczego,
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. Teresy Dąbkowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Agrotechniki i Ekologii Rolniczej,
• wniosek w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o przyznanie nagrody indywidualnej za osiągnięcia organizacyjne dr. hab. inż. Pawłowi Tylkowi,
• wnioski o nadanie odznaczeń państwowych,
• wnioski Rektora o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.


Senat w miejsce prof. dr hab. Renaty Kostogrys (WTŻ) powołał dr. hab. inż. Tomasza Tarko (WTŻ)na członka Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr na kadencję 2016-2020.


Senat ustalił Regulamin przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nauczycielom akademickim.

Senat przyjął do aprobującej wiadomości analizę funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017.

Senat pozytywnie zaopiniował utworzenie Funduszu Rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w celu finansowania wydatków majątkowych związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Uczelni w części dotyczącej rozwoju infrastruktury dydaktyczno-naukowej.

Senat zmienił uchwałę nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Rolniczego na lata 2018-2020 – poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi do uchwały nr 8/2018.


Senat pozytywnie zaopiniował:
• ekwiwalentną zamianę części działek nr ewid. 259/1 i 259/5 obr. 48 Kraków Krowodrza stanowiących własność Uczelni, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00207883/9 na działkę nr ewid. 242/15 obr. 48 Kraków Krowodrza stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00201209/9,
• oddanie w dzierżawę części działki nr ewid. 83 obr. 48 Kraków Krowodrza,
o pow. 568 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00149524/0.

Senat zobowiązał Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy do przekazania
z dodatniego wyniku finansowego w latach 2018-2021 kwoty 1.000.000,00 zł rocznie na fundusz zasadniczy Uczelni z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego
w projektach dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez Uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem projektu obejmującego budowę Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.03.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 20.03.2018
Dokument oglądany razy: 167