RSS
A A A
SmodBIP

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowieza rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zrządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych,
tj. w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Część A
x w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
□ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
□ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X monitoringu realizacji celów i zadań,
X procesu zarządzania ryzykiem,
X audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źródeł informacji tj.: oświadczeń cząstkowych kierowników jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kraków, dn. 28.02.2018r.
………………………………. ………………………………………
(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

Dział II
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- aktualizacja i dostosowanie istniejących procedur wewnętrznych do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- działania w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Syntetyczna informacja nt. zastosowanej metody analizy ryzyka oraz narzędzi
i wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu zarządzania ryzykiem, które zostały wdrożone w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Przy ocenie stanu kontroli zarządczej wykorzystana została metoda mieszana, łączącą w sobie elementy metody matematycznej jak i metody szacunkowej. W odniesieniu do stanu kontroli zarządczej za rok 2017 źródłem informacji były oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej składane przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja Krakowie.

W obszarze kontroli zarządczej opracowane i wdrożone zostały zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rolniczego „Procedury kontroli zarządczej w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. W zarządzeniu zawarte zostały standardy i mechanizmy kontroli zarządczej, określono cele i zarządzanie ryzykiem, jak również sposoby monitorowania i oceny.

Do narzędzi kontroli zarządczej funkcjonujących na Uczelni zaliczymy ponadto regulaminy wewnętrzne, procedury, pisma okólne, komunikaty, zarządzenia, instrukcje, indywidualne zakresy czynności.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.03.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 01.03.2018
Dokument oglądany razy: 355