RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 26 stycznia 2018 r.

 

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarła inż. Mieczysława Lachowicz, emerytowany pracownik Wydziału Technologii Żywności.
Senat uczcił jej pamięć minutą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny dla prof. Marka Sikory, zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Technologii Węglowodanów.

Rektor poinformował, że:
 dr Małgorzata Grzesiak z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt otrzymała stypendium dla młodego naukowca na finansowanie badań w latach 2018-2020,
 na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2018 wśród 15 maszyn uhonorowanych w tym roku Złotym Medalem znalazł się „Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych”, skonstruowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Wydział Leśny i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, PIMR w Poznaniu, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz firma PROMAR Sp. z o.o. w Poznaniu.

Senat powołał Daniela Draba w skład Senackiej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej na kadencję 2016-2020, z głosem doradczym.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• utworzenie Laboratorium Białek Rekombinowanych jako jednostki ogólnouczelnianej,
• zasady wydawania odpisów dyplomów w języku obcym i suplementu w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów Uczelni, którzy ukończyli studia przed dniem 30 września 2017 roku.

Senat zmienił Uchwałę Senatu nr 14/2017 z dnia 31 marca 2017r. znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 30/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację Rektora o wprowadzeniu na dzień 29 grudnia 2017 roku zmian w Planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2017 uchwalonym Uchwałą nr 48/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Senat zatwierdził:
• Plan remontów i adaptacji obiektów finansowanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na rok 2018,
• Plan zadań remontowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na rok 2018, finansowanych z dotacji dydaktycznej,
• Plan zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na lata 2018-2020.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.02.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 273