RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 21 grudnia 2017 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł prof. Zenon Muszyński – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego.
Senat uczcił jego pamięć minutą ciszy.


Rektor wręczył listy gratulacyjne dla prof. Teresy Leszczyńskiej, zatrudnionej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Żywienia Człowieka oraz prof. Andrzeja Suchmana, zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt.


Rektor poinformował, że:
• prof. Janusz Żmija, prof. Teresa Leszczyńska oraz prof. Włodzimierz Sady otrzymali nagrody indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego IIo za osiągnięcia organizacyjne;
• Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
w roku akademickim 2017/2018 otrzymało 3 studentów: (Zuzanna Puchalska WIŚiG, Marlena Szydło i Natalia Witka z UCMW) oraz jedna doktorantka (Kinga Dziadek WTŻ);
• Uniwersytet Rolniczy został nominowany do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie. Wyróżniają także uczelnie, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki na świecie;
• Bartłomiej Świątek otrzymał nagrodę IIº w kategorii ochrona środowiska
w konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie edukacji ekologicznej
i ochrony środowiska. Promotorem był Dziekan Wydziału Leśnego prof. Marcin Pietrzykowski. Nagrodę przyznał Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Mrugała.
• Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Rolniczego odbędzie się 18 maja 2018 r.


Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie:
• prof. dra hab. inż. Marka Sikory na stanowisku profesora zwyczajnego
w Katedrze Technologii Węglowodanów;
• prof. dra hab. lek. wet. Mariana Tischnera na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR;
• prof. dr hab. Elżbiety Samorek-Salamonowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR;

Senat zmienił Uchwałę nr 41/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., zmienioną Uchwałą nr 55/2017 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Senat określił efekty kształcenia dostosowane do Polskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku studiów:
• rolnictwo – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
• ochrona środowiska – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
• jakość i bezpieczeństwo środowiska – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
• biogospodarka – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
• ekonomia – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
• zarządzanie – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
• leśnictwo – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Leśny,
• bioinżynieria zwierząt – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
• biologia stosowana – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
• zootechnika – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
• ichtiologia i rybactwo śródlądowe – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
• architektura krajobrazu – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji,
• geodezja i kartografia – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
• gospodarka przestrzenna – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
• inżynieria środowiska – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
• inżynieria i gospodarka wodna – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji,
• biotechnologia – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
• ogrodnictwo – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
• sztuka ogrodowa – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
• technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
• Environmental and Plant Biotechnology (biotechnologia środowiska i roślin) – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej – prowadzonego przez Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
• zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
• inżynieria biosystemów – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
• technika rolnicza i leśna – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
• odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
• transport i logistyka – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki,
• dietetyka – studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego
w formie stacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności,
• dietetyka – studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności,
• jakość i bezpieczeństwo żywności – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności,
• technologia żywności i żywienie człowieka – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności,
• browarnictwo i słodownictwo – studia I stopnia o profilu praktycznym, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Wydział Technologii Żywności,
• weterynaria – jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim, prowadzonego w formie stacjonarnej przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.


Senat zatwierdził propozycji Rady Związku InnoTechKrak dotyczącą przekazania środków na finansowanie działalności Związku.

Senat pozytywnie zaopiniował prowizorium budżetowe na rok 2018.

Senat zatwierdził plan kosztów wydzielonych na 2018 rok.

Senat upoważnił Rektora do sporządzenia korekty Planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 z datą 29.12.2017 r.

Senat wyraził zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 74 o pow. 0,0487 ha obr. 1 Kraków Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001727/4.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 69/3
o pow. 0,5633 ha obr. 47 Kraków Krowodrza, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00182913/7,
• sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 441 o pow. około 0,0366 ha obr. 0002 Krynica Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą NS1M/00006010/3.

                                            Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                         w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.01.2018
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 255