RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 22 września 2017 r.

 


Rektor poinformował, że:

 w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
Pani Józefa Szczygieł – emerytowany pracownik obsługi
Pan Marian Gawełek – wieloletni emerytowany Dyrektor Rolniczych Zakładów Doświadczalnych
Pani Janina Kania – emerytowany pracownik administracji
Mgr Ewa Siwek – pracownik techniczny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Pan Włodzimierz Hołyst – wieloletni portier DS. IV
Prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz – dyrektor Instytutu Chemii na Wydziale Technologii Żywności
Senat uczcił ich pamięć minutą ciszy.

 absolwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja i członek Międzywydziałowego Koła Naukowego UR działającego przy Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, Piotr Janiec, otrzymał wyróżnienie „Za realny wkład w rozwój ekologii w Rosji” na międzynarodowej olimpiadzie, która odbyła się 4 czerwca na Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. I. Kanta w Kaliningradzie.
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Gawroński poinformował, że pracownik Wydziału dr Anna Gierzkiewicz-Pieniążek z Katedry Zastosowań Matematyki otrzymała wyróżnienie na najlepszy poster pt.: „Mechanika i astrodynamika nieba”, prezentowany podczas prestiżowej konferencji matematycznej w Rzymie, która odbyła się 8 września 2017 r.

Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek poinformował, że w dniach 8-10 września 2017 r. w Michałowicach odbyła się II Wystawa i aukcja koni arabskich. W wystawie brał udział koń arabski należący do Uczelni – wałach Wat, który zajął I miejsce w klasie E kostiumowej w stroju klasycznym, II miejsce w Klasie A wałachów oraz IV miejsce klasa D. Classic Pleasure – ogiery i wałachy.

Senat pozytywnie zaopiniował:
 zatrudnienie prof. dra hab. Zdzisława Boryczki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR,
 przedłużenie zatrudnienia prof. dra hab. Bogdana Kani na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

Senat wybrał prof. dr. hab. inż. Janusza Żmiję na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.
Senat określił wzory umów zawieranych przez Uniwersytet Rolniczy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, stacjonarnych studiach doktoranckich oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich.

Senat zatwierdził:
 wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie
z Uniwersytetem Mendla w Brnie oraz Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze na kierunku international master of horticultural science w Krakowie,
 wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie.

Senat wprowadził korektę do Uchwały nr 41/2017 z dnia 23 czerwca 2017r,
w sprawie: Zasad ustalania zakresów obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Senat wyraził zgodę na przystąpienie do pilotażowego programu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Senat zniósł od roku akademickiego 2017/2018 kierunki studiów I stopnia pn. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym oraz przetwórstwo drewna, prowadzone przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat uchylił z dniem 30 września 2017 uchwałę Senatu nr 76/2013 dotyczącą zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na stanowiskach profesorów.

Senat upoważnił Rektora do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 28.09.2017
Dokument oglądany razy: 405