RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 23 czerwca 2017 r.

 

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: mgr Jan Przeniosło – emerytowany Kwestor UR, prof. dr hab. inż. Andrzej Wnuk – emerytowany profesor Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Rektor poinformował, że:
– 16 czerwca w czasie Święta Małopolski wręczono Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego. Srebrnym Krzyżem Małopolski Zarząd Województwa uhonorował
prof. dra hab. inż. Józefa Bieńka;
– wpłynęły podziękowania od Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK UR za pomoc
i przychylność Władz UR podczas Akcji Krwiodawstwa, która odbyła się 6 i 7 czerwca 2017 r. na terenie Centrum Kultury Studenckiej ARKA;
–22 czerwca 2017 r. Rektor wziął udział w spotkaniu sprawozdawczym podsumowującym działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR.

Senat pozytywnie zaopiniował zatrudnienie dra hab. Mirosława Kłuska na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Polityki Społecznej i Doradztwa.

Senat zniósł następujące kierunki studiów na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
a) kierunek studiów II stopnia rybactwo od roku akademickiego 2017/2018;
b) kierunek studiów I stopnia rybactwo od roku akademickiego 2017/2018;
c) kierunek studiów II stopnia biologia od roku akademickiego 2017/2018;
d) kierunek studiów I stopnia biologia od roku akademickiego 2017/2018;

Senat określił:
- zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;
- zasady oraz tryb powierzania nauczycielowi akademickiemu Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie;
- zasady pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów.

Senat zatwierdził:
- wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia, prowadzonych wspólnie na kierunku international master of horticultural science w Krakowie.;
- wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria;
- wzór dyplomu doktorskiego.

Senat odwołał przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauczania prof. dra hab. inż. Bogusława Michalca i powołał nowego przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauczania dra hab. inż. Andrzeja Kalisza.

Senat uchwalił Planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Sekretariacie Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 18.09.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 18.09.2017
Dokument oglądany razy: 356