RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 31 marca 2017 r.

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 31 marca 2017 r.

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarła pani Helena Tarko – pracownik techniczny Katedry Ochrony Roślin Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora w sprawie przyznania nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował ponowne zatrudnienie dra hab. inż. Zbigniewa Bonczara, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zoologii Środowiskowej Instytutu Nauk o Zwierzętach na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

Senat przyjął zmianę składu Rady Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2016-2020.

Senat pozytywnie zaopiniował:
- powołanie kierunku studiów pn. transport i logistyka, określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018 oraz powierzenie prowadzenia studiów Wydziałowi Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018.

Senat zatwierdził :
-regulaminu Studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
- Regulamin Organizacyjny CTT;
- zmian w Statucie Uczelni;
- sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za 2016 r.;
- plan zadań inwestycyjnych na lata 2017-2020;
- plan remontów na rok 2017 finansowany z dotacji dydaktycznej i Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Senat przyjął raport w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia.

Senat zalecił, aby Rektor jako pracodawca nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni wdrożył w polityce kadrowej zasady interpretacji art. 120 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm), wynikające z wyroku Sądu Najwyższego z dnia
10 stycznia 2017 r. wydanego do sygnatury II PK 342/15.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się w Sekretariacie Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 501