RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 24 lutego 2017 r.

 

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarła pani prof. zw. dr hab. Anna Międzobrodzka – emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni Kierownik Katedry Żywienia Człowieka WTŻ oraz Prodziekan Wydziału Rolniczego ds. Technologii Żywności Akademii Rolniczej

Rektor poinformował, że: tegoroczną laureatką IX Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, została mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, doktorantka w Laboratorium Geomatyki (Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi) na Wydziale Leśnym. Jej badania koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoinformacyjnych, w szczególności naziemnego i lotniczego skanowania laserowego, do monitorowania przemian krajobrazu i analiz przestrzennych GIS 3D.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora:
- w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;
- o nadanie odznaczeń państwowych;
- o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie kierunku studiów pn. browarnictwo i słodownictwo, i określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym od roku akademickiego 2017/2018 oraz powierzenie prowadzenia studiów Wydziałowi Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.02.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 24.02.2017
Dokument oglądany razy: 692