RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 23 czerwca 2017r.

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie
Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,

b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia dra hab. Mirosława Kłuska na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Polityki Społecznej i Doradztwa.

4. Zniesienie kierunków studiów na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
a) kierunek studiów II stopnia rybactwo od roku akademickiego 2017/2018;
b) kierunek studiów I stopnia rybactwo od roku akademickiego 2017/2018;
c) kierunek studiów II stopnia biologia od roku akademickiego 2017/2018;
d) kierunek studiów I stopnia biologia od roku akademickiego 2017/2018;

5. Określenie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

6. Określenie zasad oraz trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prowadzenia zajęć dydaktycznych
w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.

7. Określenie zasad pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, opłat za usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z opłat studentów lub doktorantów.

8. Zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów II stopnia prowadzonych wspólnie na kierunku international master of horticultural science w Krakowie.

9. Zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie dla absolwentów kierunku weterynaria.

10. Zatwierdzenie wzoru dyplomu doktorskiego.

11. Odwołanie przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauczania prof. dra hab. inż. Bogusława Michalca i powołanie nowego przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauczania.

12. Uchwalenie Planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

13. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 26 maja 2017 r.

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                               Przewodniczący Senatu

                                                                       prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.09.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 14.09.2017
Dokument oglądany razy: 393