RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 31 marca 2017r.


 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad ;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a ) Rektora,

b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dra hab. inż. Zbigniewa Bonczara, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Zoologii Środowiskowej Instytutu Nauk o Zwierzętach na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

5. Zmiana składu Rady Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na kadencję
2016-2020.

6. Powołanie kierunku studiów pn. transport i logistyka, określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2017/2018 oraz powierzenie prowadzenia studiów Wydziałowi Inżynierii Produkcji
i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

7. Ustalenie wytycznych do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2017/2018.

8. Uchwalenie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.

9. Opinia w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia
(rok akademicki 2015/2016) – raport Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

10. Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego CTT.

11. Uchwalenie zmian w Statucie Uczelni.

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie za 2016 r.

13. Zatwierdzenie Planu zadań inwestycyjnych na lata 2017-2020.

14. Uchwalenie Planu remontów na rok 2017 finansowanego z dotacji dydaktycznej
i Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

15. Skutki personalne wadliwej interpretacji art. 120 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym na Uniwersytecie Rolniczym oraz likwidacja ich konsekwencji.

16. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 24 lutego 2017 r.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                                             Przewodniczący Senatu

                                                                                    prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 24.05.2017
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 24.05.2017
Dokument oglądany razy: 415