RSS
A A A
SmodBIP

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu Dziedzictwo nauk rolniczych

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu Dziedzictwo nauk rolniczych od Hugona Kołłątaja po czasy współczesne przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Sposób udostępniania informacji o prezentacji
Informacja o organizowanej prezentacji oraz o możliwości i sposobie zgłoszenia w niej udziału została udostępniona na stronie głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://www.ur.krakow.pl/index/site/1824/4949, na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
http://biblioteka.ur.krakow.pl/aktualnosci.html/4943 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie http://bip.ur.krakow.pl/index.php?id=488
Informacja o planowanej prezentacji została przesłana drogą elektroniczną w dniu 29.11.2016 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które wiadomość o prezentacji opublikowało dodatkowo na własnej stronie internetowej. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zostały poinformowane o konieczności przesłania zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko a także nazwę reprezentowanej instytucji, w terminie do 8 grudnia 2016 r., na adres e-mail: a.goralczyk@ur.krakow.pl

Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji

Prezentacja odbyła się 9 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w sali.

Uczestnicy
Organizator do ustalonego terminu, tj. do 8 grudnia 2016 roku, otrzymał zgłoszenia od 5 osób. Ostatecznie w prezentacji wzięło udział 19 osób. Lista obecności wraz z podpisami uczestników znajduje się w posiadaniu organizatora.

Porządek spotkania
Przyjęto następujący plan spotkania:
1. Powitanie obecnych oraz informacja o przebiegu i celu spotkania
2. Prezentacja projektu:
• wnioskodawca projektu
• jednostki zaangażowane bezpośrednio w projekt
• zespół projektowy
• wykonawca projektu – doświadczenie
• okres i koszt realizacji projektu
• grupy docelowe i ich potrzeby
• zasoby nauki objęte projektem i ich znaczenie
• cele projektu, wskaźniki
• zadania w projekcie
• harmonogram zamówień publicznych

Przebieg Publicznej Prezentacji

Mgr inż. Jakub Jaźwiński powitał przybyłych uczestników prezentacji, szczególnie Panią doktor habilitowaną Barbarę Kamińską-Czubałę, kierownika Katedry Kultury Informacyjnej UP w Krakowie oraz Panią Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego, doktor Bożenę Pietrzyk. Przedstawił cel spotkania – spełnienie warunku formalnego konkursu tj. publicznej prezentacji założeń projektu zainteresowanym osobom. Poinformował również, że przebieg prezentacji utrwalony będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Wnioskodawca projektu: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Jednostki zaangażowane bezpośrednio w projekt:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego,
Archiwum Uniwersytetu Rolniczego

Zespół Projektowy
mgr Agnieszka Góralczyk
mgr Paweł Jakubiec
mgr Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna
mgr inż. Jakub Jaźwiński
mgr Monika Rząsa
mgr Paulina Tyrała
mgr Justyna Żabicka
mgr Adrian Krawczyk
Dział Informatyczny
mgr inż. Mariusz Kwinta-Pudełko

11 kwietnia 2008 r. Akademia Rolnicza uzyskała status uniwersytetu, tym samym jest pierwszym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. Jego oferta edukacyjna obejmuje 24 kierunki, 54 specjalności, na których kształci się ok. 11 tysięcy studentów. Do wyboru jest także 32 rodzaje studiów podyplomowych.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego jest jednostką naukową, pełniącą ważną rolę w regionie w zakresie nauk rolniczych, ekonomicznych, leśnych, weterynaryjnych, technologii żywienia, inżynierii i produkcji energetyki, biotechnologii, ogrodnictwa
oraz pokrewnych dziedzin wiedzy. Posiada bogaty księgozbiór fachowy, który jest uzupełniany, ewidencjonowany i opracowywany przez wykwalifikowaną kadrę pracowników.


Priorytety Biblioteki i Archiwum

• Rozbudowa Bazy Wiedzy UR – utworzenie repozytorium prac dyplomowych, publikacji naukowych, patentów i znaków towarowych opublikowanych bądź opracowanych przez pracowników UR

• Digitalizacja całego zasobu prac dyplomowych i sukcesywne udostępnianie ich po uzyskaniu zgody autorów na upublicznienie w sieci lub po wygaśnięciu majątkowych praw autorskich.

• Digitalizacja dorobku naukowego pracowników związanych z UR, jego rozpowszechnienie i udostępnienie oraz rozpropagowanie w szeroko pojętym środowisku badaczy, specjalistów oraz pasjonatów tych zagadnień.

• Zakup oprogramowania „HAN”

• Zakup i wdrożenie aplikacji (3 systemy operacyjne) do wyszukiwania książek w czytelni głównej oraz wydziałowych, montaż bramek, oraz zakup beaconów np. http://estimote.com.

• Digitalizacja zbioru zdjęć i ich udostępnienie poprzez NAC.

• Stworzenie archiwum cyfrowego na podstawie istniejących systemów informatycznych, zawierającego zdigitalizowane dokumenty i zdjęcia, powiązane z szeroko rozumianym rolnictwem i leśnictwem. Możliwość wykorzystania metadanych w systemach udostępnianych przez NDAP (np. ZOSIA).

• Stworzenie biblioteki cyfrowej przy wykorzystaniu już istniejących programów (np. dLibra) i udostępnienie jej zasobów zgodnie
z obowiązującym prawem.

• Utworzenie bazy osób związanych z naukami rolniczymi, leśnymi i inżynieryjnymi na podstawie zebranych materiałów biograficznych, wycinków prasowych, publikacji, życiorysów itp.

• Digitalizacja filmów edukacyjnych i dokumentujących historię Uczelni

• Zakup sprzętu umożliwiającego powyższe działania, między innymi skanerów, aparatów fotograficznych, sprzętu komputerowego.

• Zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego przeglądanie zdigitalizowanych prac dyplomowych w czytelniach i archiwum

Projekty realizowane przez Bibliotekę Główną i Archiwum Uniwersytetu Rolniczego związane z powszechnym dostępem do informacji oraz cyfryzacją:

Baza Dorobku Naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


Okres i koszt realizacji projektu

Okres realizacji projektu: I kw. 2017 – IV. kw. 2019

Koszt całkowity projektu: 4 274 104,33 zł brutto, z czego:

DOFINANSOWANIE
100%
EFRR
84,63%
BUDŻET PAŃSTWA
15,37%


Grupy docelowe i ich potrzeby
Główne grupy docelowe:

• kadra naukowa, studenci i doktoranci Uniwersytetu Rolniczego oraz innych uczelni wyższych i instytutów naukowych (badawczych) z całego kraju, a także z zagranicy;
• biblioteki naukowe, biblioteki uczelni wyższych i archiwa specjalistyczne z terenu całego kraju;
• innowacyjne przedsiębiorstwa działające w obszarach związanych z wdrażaniem rozwiązań, technologii opracowywanych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – szeroki przekrój branż i sektorów;
• polskie konsorcja i partnerstwa zaangażowane w realizację projektów badawczych;
• podmioty i instytucje wspierające rozwój polskiego rolnictwa;
• nauczyciele i młodzież szkolna (zwłaszcza szkoły o profilu rolniczym i leśnym);
• rolnicy, duże gospodarstwa rolne zainteresowane wdrażaniem innowacji i rozwojem działalności;
• badacze historii nauki polskiej;
• badacze kultury (w odniesieniu do zasobu starodruków);
• osoby prywatne, zainteresowane naukami rolniczymi, pasjonaci;
• pracownicy JST oraz instytucji publicznych związanych z rolnictwem w całym kraju;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby zagrożone wykluczeniem edukacyjnym

Główne potrzeby z punktu widzenia grup docelowych

• szerokie upowszechnienie współczesnych zasobów nauk rolniczych (zgodnie z podziałem na dyscypliny naukowe) dla potrzeb prac B+R, dyfuzji wiedzy
• ocalenie przed zniszczeniem i zachowanie zbiorów z zakresu historii nauk rolniczych dla przyszłych pokoleń;
• ułatwienie i upowszechnienie dostępu do dorobku naukowego Uczelni w postaci cyfrowej i w domenie publicznej (dotyczy zarówno części historycznej jak i współczesnej zasobu);
• popularyzacja nauk rolniczych – obecnie działalność popularnonaukowa, będąca kluczowym składnikiem upowszechniania osiągnięć nauk rolniczych nie jest traktowana jako element kariery naukowej;
• wsparcie mobilności kadr naukowo-badawczych uczelni o profilu rolniczym i przyrodniczym;
• udostępnienie wybranych zasobów nauki w postaci surowej w celu ich dalszego przetwarzania – rozwój innowacyjnych produktów cyfrowych API i in.
• tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych o określonym profilu, pozwalających na pogłębianie wiedzy i rozwój kompetencji użytkowników;
• poprawa przepływu informacji pomiędzy sektorem nauki a sektorem przedsiębiorstw wdrażających innowacje w sektorze BIO i LIFE SCIENCES
• zapobieganie regresowi nauk rolniczych w Polsce i stymulowanie ich dalszego rozwoju

Zasoby nauki objęte projektem i ich znaczenie

Założeniem Uniwersytetu Rolniczego jest udostępnienie w formie cyfrowej bogatych i unikatowych zbiorów, zgromadzonych w Bibliotece Głównej i Archiwum UR, a istniejących dotąd głównie w wersji papierowej, co uniemożliwia wykorzystanie w pełni ich potencjału jakościowego i ilościowego.

Dominująca tematyka tych zbiorów mieści się w dwóch ważnych obszarach naukowych:
BIO i LIFE SCIENCES

Na zgromadzony zasób składają się dwie grupy materiałów:

1. Druki dawne:

• cenne starodruki, składane czcionką ruchomą, w różnej formie (oprawione, druki luźne) oraz w różnym stanie zachowania (okres powstania do XVIII wieku)
• druki pochodzące z XIX wieku - z zakresu dyscyplin naukowych Uniwersytetu Rolniczego - nauk rolniczych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych

2. Druki współczesne - powstałe w XX i XXI wieku:

• prace dyplomowe
• prace doktorskie
• rozprawy habilitacyjne
• zeszyty naukowe
• rozprawy naukowe
• filmy edukacyjne
• zdjęcia
• plakaty

Wszystkie ww. z zakresu nauk rolniczych, ekonomicznych, leśnych, weterynaryjnych, technologii żywienia, inżynierii i produkcji energetyki, biotechnologii, ogrodnictwa oraz innych pokrewnych nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, takich jak geodezja czy melioracja, istotnych dla rozwoju rolnictwa i postępu technicznego.


Starodruki

Znaczenie historyczne, naukowe oraz kulturowe – obraz rozwoju rolnictwa w Polsce oraz rozwoju nauki na tle dziejów kraju, przemian cywilizacyjnych i technicznych

Cenny historycznie fragment zasobów stanowią starodruki i druki rolnicze opublikowane do roku 1800, obejmujące zakres wiedzy dotyczący gospodarstwa wiejskiego, botaniki, hipologii, pszczelarstwa, łowiectwa, leśnictwa oraz poradniki dotyczące uprawy roli, budowy maszyn rolniczych, żywienia człowieka, a także słowniki z dziedziny rolnictwa i encyklopedie.

Wśród archiwaliów i muzealiów znajdują się unikatowe zbiory dotyczące historii nauczania rolnictwa na ziemiach polskich od połowy XIX wieku. Tematyka przyrodniczo-rolnicza zgromadzonych dawnych zbiorów oraz towarzysząca im bogata ikonografia o wysokiej wartości historycznej i artystycznej składają się na wyjątkowość tej kolekcji.


Znaczenie zgromadzonych zbiorów współczesnych z okresu XX i XXI wieku
dla rozwoju nauki

Multidyscyplinarność

Dyscypliny wiedzy reprezentowane we współczesnych, zgromadzonych zbiorach naukowych to: agronomia, chemia rolnicza, ogólna uprawa roli i roślin, szczegółowa uprawa roślin, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, ochrona roślin, ogrodnictwo, rybactwo, weterynaria, technologia żywności i żywienia, zootechnika.

Wysoki poziom naukowo-badawczy

Materiały zgromadzone w zasobach Biblioteki Głównej i Archiwum stanowią bogaty dorobek pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Wiele z nich stanowi dokumentację pracy wybitnych naukowców o uznanej renomie międzynarodowej na poszczególnych etapach ich kariery. Krakowski ośrodek nauk rolniczych jest kontynuatorem tradycji wyższych szkół o profilu rolniczo-leśnym z terenów dawnej Galicji, wyróżniającym się specyfiką i charakterem badań, m.in. jest jedynym ośrodkiem naukowym specjalizującym się w tematyce rolno-leśnej terenów górskich. Od początku swego istnienia Wyższa Szkoła Rolnicza, następnie Akademia oraz Uniwersytet pełniły wiodącą rolę w edukacji przyrodniczej na terenach Polski południowej.

Dyfuzja wiedzy

Digitalizacja materiałów naukowych, zgromadzonych w zasobach UR, jest szansą na szerokie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinach inżynierii środowiska, gospodarce rolnej i leśnej czy przemyśle energetycznym. Istnieje również duży potencjał wykorzystania materiałów historycznych w sektorze edukacji multimedialnej (za pośrednictwem gier komputerowych, planszowych, tablic edukacyjnych, pokazów multimedialnych, aplikacji), reklamy czy kultury.

Wysoki potencjał dla rozwoju prac badawczo-rozwojowych

Ponowne wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów nauki umożliwi szerokie spojrzenie na zmiany zachodzące w środowisku w ciągu kilkudziesięciu lat. Badania prowadzone przez wybitnych naukowców mogą stanowić punkt wyjścia do rozwinięcia lub weryfikacji założeń i tez, stawianych na przestrzeni lat przez ludzi zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, naukami inżynieryjnymi. Długotrwałość procesów zachodzących w przyrodzie wymaga wieloletnich obserwacji badawczych, szczególnie w leśnictwie. Las posadzony kilkadziesiąt lat temu staje się materiałem naukowym dla obecnych i przyszłych pokoleń badaczy.


Cele projektu

Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do źródeł naukowych oraz wsparcie rozwoju badań nad dziedzictwem nauk rolniczych w Polsce od czasów najdawniejszych do współczesności.

1. Stworzenie cyfrowego repozytorium zbiorów naukowych i historycznych będących w posiadaniu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - zabezpieczenie historycznego, jak i bieżącego dorobku naukowego Uniwersytetu Rolniczego, a także ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do publikacji zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla wąskich, wyspecjalizowanych grup badaczy.
2. Udostępnienie w domenie publicznej zdigitalizowanych zbiorów jak najszerszym grupom odbiorców, w tym również w postaci surowej, możliwej do dalszego przetwarzania w celu rozwoju API
3. Ocalenie przed zniszczeniem i degradacją szczególnie cennych dokumentów (archiwizacja i ochrona) - bezpieczne przetworzenie na postać cyfrową nawet najbardziej delikatnych dokumentów i zbiorów drukowanych, także takich, których kąt rozwarcia jest mniejszy niż 180 stopni.

Ułatwienie dostępności do współczesnych i historycznych materiałów gromadzonych przez Archiwum i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie poprawi promocję polskiej nauki, historii i kultury na świecie. Wzmocniona zostanie edukacja i świadomość w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w postaci cyfrowej, powiększą się także elektroniczne zasoby światowego internetu o polskie treści publikacji naukowych związanych z szeroko rozumianą tematyką rolniczą i przyrodniczą (zgodnie
z podziałem na dyscypliny naukowe)

Wskaźniki:

10 osób dziennie x 12 dowolnych dokumentów - 120 pobrań dziennie

120 pobrań x 365 dni w roku = 43 800 pobrań

W zaokrągleniu w pierwszym roku chcemy osiągnąć wskaźnik pobrań/odsłon plików na poziomie 45 tyś.

Zadania w projekcie:

Zadanie 1: Roboty budowlane:
Adaptacja pomieszczeń na pracownię digitalizacji wraz z robotami instalacyjnymi
Adaptacja pomieszczenia na serwerownię zapasową - roboty remontowe instalacji c.o., klimatyzacja, instalacja elektryczna

Zadanie 2: Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
2.1. Zakupy oprogramowania (m.in. dla repozytorium, biblioteki cyfrowej, oprogramowanie dla opracowania formatów publikacyjnych, dostawa aplikacji mobilnej, oprogramowanie HAN, platforma prezentacyjna, zdigitalizowane zbiory archiwalne z multiwyszukiwarką)
2.2. Zakupy sprzętu informatycznego.
2.3 Zakupy sprzętu do digitalizacji i drukowania ( m.in. skanery)
Zadanie 3: Zakup usług zewnętrznych.
3.1. Przygotowanie projektu (studium wykonalności, usługi doradcze)
3.2. Usługi wsparcia w zarządzaniu projektem informatycznym
3.3. Przygotowanie starodruków do digitalizacji - renowacja zabytków papierowych: odkwaszanie, odgrzybianie, renowacja (szycie, podklejanie)
3.4. Usługa digitalizacji zewnętrznej (dotyczy zbiorów o nietypowych wymiarach)
Zadanie 4: Koszty wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
288 000 - Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przy pracach digitalizacyjnych
Zadanie 5: Działania informacyjne i promocyjne (o charakterze ponadregionalnym).
1. AdWords (słowa związane z rolnictwem)
2. Reklama na portalu społecznościowym Facebook,
3. Reklama w pismach branżowych
4. Wydanie folderu promocyjnego projektu,
5. GDN targetowany na grupy docelowe
6. Reklama na portalach branżowych,
7. Profesjonalne prowadzenie fanpage’u,
8. Plakaty w bibliotekach rolniczych i na uczelniach rolniczych oraz w kółkach rolniczych

Harmonogram zamówień publicznych:

1. Prace związane z adaptacja pomieszczeń na pracownię digitalizacji wraz z robotami instalacyjnymi oraz na serwerownię zapasową - roboty remontowe instalacji c.o., klimatyzacja, instalacja elektryczna
2. Dostawa sprzętu informatycznego (serwery komputery itp., oprogramowanie niezbędne)
3. Renowacja starodruków
4. Biblioteczny system informatyczny

Dyskusja uczestników spotkania
Na pytania słuchaczy odpowiadali:
mgr Paweł Jakubiec
mgr Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna
mgr inż. Jakub Jaźwiński
mgr Paulina Tyrała

Pytanie 1:
Imię i nazwisko osoby zadającej pytanie oraz nazwa reprezentowanej instytucji:
Inż. Marek Rupikowski, Uniwersytet Rolniczy
Czy systemie będą udostępniane tylko materiały historyczne? Czy będą udostępniane w internecie współczesne dokumenty?

Odpowiedź:
Przewidzieliśmy udostępnianie dokumentów współczesnych: Rozpraw oraz Zeszytów Naukowych wydawanych przez UR oraz prac dyplomowych studentów.
Starsze prace będziemy udostępniać po upływie 70 lat od śmierci autora, będziemy też poszukiwać autorów bądź spadkobierców praw autorskich przez ogłoszenia prasowe i internetowe. W razie braku odpowiedzi uznamy, że ktoś tych praw nie zamierza egzekwować, więc przechodzą one na rzecz uczelni.


Pytanie 2:
Imię i nazwisko osoby zadającej pytanie oraz nazwa reprezentowanej instytucji:
Dr Bożena Pietrzyk, Uniwersytet Rolniczy
Czy zinwentaryzowaliście prace, które przeznaczone są do digitalizacji?

Odpowiedź:
Materiały zostały zinwentaryzowane oraz sprawdzono, czy nie są już dostępne w innych bibliotekach. Inwentaryzacji zostały poddane starodruki, druki dziewiętnastowieczne, materiały archiwalne, prace dyplomowe oraz Zeszyty Naukowe wydawane przez Wydawnictwo UR.


Pytanie 3
Imię i nazwisko osoby zadającej pytanie oraz nazwa reprezentowanej instytucji:
Dr hab. Barbara Kamińska-Czubała, Uniwersytet Pedagogiczny
Jaką Państwo metodą chcecie digitalizować, czy macie wybrany sprzęt?

Odpowiedź:
Ze względu na warunki przetargu nie możemy podać konkretnej marki sprzetu, chcemy pozyskać skaner kołyskowy do formatu A2 wraz z oprogramowaniem i aparat do fotografowania materiałów. Materiały o większych formatach będziemy digitalizować na zewnątrz, ze względu na koszty utrzymania i amortyzacji skanerów o innych formatach.

Pytanie 4
Imię i nazwisko osoby zadającej pytanie oraz nazwa reprezentowanej instytucji:
Prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, Uniwersytet Rolniczy
Całe przedsięwzięcie ograniczacie Państwo do tych materiałów, które już macie przygotowane (te kilkadziesiąt tysięcy), czy będziemy mogli udostępniać w ramach digitalizacji te podstawowe zasoby biblioteczne, czyli książki, podręczniki?

Odpowiedź:
Chcemy stworzyć w ramach projektu Bibliotekę Cyfrową, a po jego zakończeniu kontynuować prace, digitalizując również książki i podręczniki. Dostęp do nich prawdopodobnie będzie ograniczony do sieci uczelnianej, albo do konieczności logowania.


Pytanie 5
Imię i nazwisko osoby zadającej pytanie oraz nazwa reprezentowanej instytucji:
Mgr Grażyna Jabłońska, Uniwersytet Rolniczy
Jak określony został wskaźnik pobrań, jaka była metodologia?

Odpowiedź:
Wskaźnik określiliśmy na podstawie dostępu do baz AGRO, SIGŻ., które dostępne są na stronie Biblioteki Głównej UR. Studenci pobierają z nich średnio 15-30 artykułów, na tej podstawie określiliśmy nasz wskaźnik mając na uwadze, że wskaźnik pobrań materiałów z baz jest znacznie wyższy, nasz zaniżyliśmy ponieważ tworzona baza będzie nowa i wszyscy będą się z nią w pierwszym roku działalności dopiero zapoznawać.

Osoby zadające pytania uzyskały wyczerpujące odpowiedzi. Pytania nie wymagają zmian w obecnie przyjętych założeniach projektu.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.12.2016
Podpisał: Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna
Dokument z dnia: 15.12.2016
Dokument oglądany razy: 517