RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 9 grudnia 2016 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli:
mgr inż. Ryszard Bitka – emerytowany zasłużony nauczyciel akademicki Wydziału Leśnego,
prof. dr hab. Jan Kisza – doktor honoris causa naszej Uczelni (2001 r.), wybitny uczony z zakresu nauki o mleku i jego przetwórstwie,
pani Teresa Poprawska – emerytowany, zasłużony pracownik dziekanatu ówczesnego Wydziału Zootechnicznego.

Rektor poinformował, że:
 mgr inż. Agnieszka Sosna, absolwentka Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Otwarte Drzwi" zorganizowanym przez PFRON na najlepszą pracę magisterską (kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej). Pracę wykonała w Katedrze Roślin Ozdobnych, pod kierunkiem dr inż. Bożeny Szewczyk-Taranek.
 W ramach jubileuszowej, 10. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016”, która odbyła się w dniach 10-12 października 2016 r. zaprezentowany został wynalazek „Maszyna agregowana z ciągnikiem rolniczym do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej i krzewach owocowych”, który otrzymał Złoty Medal z Wyróżnieniem. W skład nagrodzonego zespołu weszli: dr hab. inż. Paweł Tylek (kierownik projektu), prof. dr hab. Józef Walczyk, prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski, dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski.
 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów naukowych. Na elitarnej liście znajduje się 10 projektów Uniwersytetu Rolniczego. Wysokość przyznanych środków to ponad 5 milionów zł.
 do Sekcji III – nauk biologicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020 zostało wybranych pięciu przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Są to: prof. dr hab. Teresa Fortuna, prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń, prof. dr hab. inż. Jan Pawełek.

Senat pozytywnie zaopiniował:
 ponowne zatrudnienie dra hab. inż. Stanisława Małka, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Ekologii Lasu i Rekultywacji Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu,
 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Tadeusza Kowalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Fitopatologii Leśnej, Mykologii i Fizjologii Drzew Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych,
 ponowne zatrudnienie prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Anatomii Zwierząt Instytutu Nauk Weterynaryjnych,
 ponowne zatrudnienie dra hab. Andrzeja Pary, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Instytucie Chemii.

Senat odwołał przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr prof. dra hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego i powołał nową przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr prof. dr hab. inż. Małgorzatę Trojanowską.

Senat zmienił skład Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr.

Senat powołał reprezentantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie do Rady Związku Uczelni AGH-PK-UR InnoTechKrak.

Senat nadał Odznaki „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”.

Senat pozytywnie zaopiniował zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Transferu Technologii przyjętym w dniu 30 stycznia 2015 r.

Senat pozytywnie zaopiniował:
 Założenia do Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na rok 2017,
 Plan Kosztów Wydzielonych na rok 2017,
 Prowizorium Budżetowe na rok 2017,

Senat upoważnił Rektora do wprowadzenia na dzień 31 grudnia 2016 r. zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym Uczelni na rok 2016.

Senat pozytywnie zaopiniował:
 sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 409/43 o pow. 0,2417 ha obr. 0004 Mochnaczka Wyżna, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00016032/6,
 sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 235/4 o pow. 0,0534 ha obr 0002 Krynica Wieś, dla której Sąd Rejonowy W Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00006010/3,
 zakup działki nr 2434 o pow. 11,2474 ha obr. 001 Krynica-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00004908/1, oraz zakup działki nr 2427 o pow. 1,0899 ha obr. 001 Krynica-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00005888/1,
 zamianę działek nr 421/2 o pow. 0,6905 ha i nr 425/5 o pow. 1,0231 ha, obr. 0001 Krynica-Zdrój stanowiących własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00014942/4, na działki: nr 178 o pow. 0,1995 ha, nr 179 o pow. 0,8368 ha, nr 180 o pow. 0,3579 ha, nr 186 o pow. 0,9610 ha, nr 187 o pow. 0,1980 ha, nr 188 o pow. 2,0544 ha obr. 0002 Krynica Wieś stanowiących własność osoby fizycznej, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00024937/9.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.12.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 12.12.2016
Dokument oglądany razy: 556