RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 22 czerwca 2016 r.

 


Rektor poinformował, że:
 w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarła Pani Grażyna Tarko - emerytowany pracownik Wydziału Leśnego UR;
 został uhonorowany „medalem 200-lecia” przyznawanym osobom zasłużonym dla SGGW;
 do dnia 31 maja br. ze wszystkich wydziałów UR zgłoszono kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencje 2017-2020;
 w dniach 3-4 czerwca 2016 r. uczestniczył w posiedzeniu KRASP, podczas którego został wybrany na funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych na kadencję 2016-2020;
 4 czerwca odbył się Rektorski Dzień Dziecka;
 w dniach od 3-5 czerwca 2016 r. pod hasłem „Bo z owadami nigdy nie wie się” odbyły się XVI Ogólnopolskie Dni Owada.

Senat pozytywnie zaopiniował:
 zatrudnienie dra hab. inż. Jana Banasia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi;
 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. arch. Bohdana Cherkesa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu;
 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu;
 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska.
 ponowne zatrudnienie prof. dra hab. inż. Włodzimierza Sady na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Żywienia Roślin Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii.

Senat powołał kierunek studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. „Biologia stosowana” i określił planowane efekty kształcenia dla studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat zatwierdził zmianę Uchwały Senatu nr 59/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., zmienionej uchwałą nr 18/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia planowanych efektów kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia.

Senat przyjął
 sprawozdanie Kanclerza z wykonania powierzonych mu zadań za ostatni rok;
 sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie za 2015 r.;
 sprawozdania z działalności Senackich Komisji za okres kadencji 2012-2016;
 informację Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr o przeprowadzonej w roku 2016 ocenie nauczycieli akademickich.

Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

Senat przeznaczył dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń Rektora, Prorektorów i Dziekanów Uczelni.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.06.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 23.06.2016
Dokument oglądany razy: 786