RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 29 kwietnia 2016 r. do 21 czerwca 2016 r.

 

ZMARLI

Pani Grażyna Tarko – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


UROCZYSTOŚCI

3 V 2016 JM Rektor wraz z Władzami: UJ, Województwa Małopolskiego oraz Miasta Krakowa wziął udział w ceremonii uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem Hugona Kołłątaja, współtwórcy Konstytucji 3 Maja, z okazji 224. rocznicy jej uchwalenia.

11 V 2016 JM Rektor wziął udział w jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie.

12 V 2016 JM Rektor wziął udział w dorocznym Święcie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

13 V 2016 Władze Uczelni wzięły udział w uroczystych promocjach doktorskich i habilitacyjnych oraz odnowieniu doktoratów połączonych z nadaniem tytułu profesora honorowego UR docentowi Jurijowi Tokarskiemu z Dublan.

15 V 2016 JM Rektor wziął udział w Małopolskim Święcie Ludowym zorganizowanym przez PSL oraz Gminę Kęty, które odbyło się w Bulowicach.

19 V 2016 JM Rektor wziął udział w Uroczystym Posiedzeniu Senatu SGGW w Warszawie, które odbyło się z okazji 200-lecia Tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podczas którego nadano tytuł Doktora Honoris Causa Profesorowi Hansowi-Peterowi Liebigowi oraz wręczono odznaczenia. JM Rektor znalazł się w gronie uhonorowanych Medalem 200-lecia.

19 V 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w Jubileuszu 70-lecia powstania Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

20 V 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski oraz Prodziekan dr hab. inż. Andrzej Kwinta uczestniczyli w Jubileuszu 95-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

20 V 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w XVII Dniu Mechanizatora, święcie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki.

7 VI 2016 JM Rektor wzięły udział w uroczystym spotkaniu absolwentów studiów rolniczych UJ-WSR 1952-1956 z okazji 60-lecia ukończenia studiów na Wydziale Rolniczym i Zootechnicznym, które odbyło się na Sali Senackiej w Collegium Godlewskiego UR.

10 VI 2016 Dziekan Wydziału Technologii Żywności prof. Teresa Fortuna uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 65-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa oraz 50-lecia Wydziału na ziemi szczecińskiej, które odbyły się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

11 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w obchodach Jubileuszu 400-lecia lokacji miasta „Święto Małopolski” w Nowym Wiśniczu.

16 VI 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski oraz Prodziekani prof. dr hab. Bogusław Michalec i dr hab. inż. Leszek Książek uczestniczyli w Jubileuszu 70-lecia studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

18 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięł udział w uroczystym spotkaniu absolwentów Wydziału Rolniczego
i Zootechnicznego z roku 1966 z okazji 50-lecia ukończenia studiów, które odbyło się na Sali Senackiej w Collegium Godlewskiego UR.

KONFERENCJE

5 V 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR , prof. Kazimierz Klima oraz mgr inż. Jerzy Jaskiernia wraz z przedstawicielami władz wojewódzkich wzięli udział w konferencji naukowej podsumowującej dwuletnie działania zmierzające do zwalczenia Barszczu Sosnowskiego na terenie gmin województwa małopolskiego.

6 V 2016 JM Rektor wziął udział w uroczystym zakończeniu międzynarodowej konferencji naukowej ”Innowacje w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej” zorganizowanej z okazji obchodów Dni Hutnika w Akademii Górniczo-Hutniczej .

9-10 V 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki prof. Sławomir Kurpaska wzięli udział w konferencji naukowej POLSITA 2016
"Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie" zorganizowanej przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR, Centrum Obliczeniowe, Nowoczesnych Technologii i Informatyki oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, która odbyła się w Czajowicach koło Ojcowa.

9 V 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w konferencji naukowo-technicznej w ramach 56-go „Tygodnia Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza” organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Krakowie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego.

9 V 2016 Kanclerz mgr Tomasz Szanser wziął udział w konferencji "Outsourcing w jednostkach publicznych - odpowiedzialność zarządzających" w Katowicach.

17 V 2016 JM Rektor wziął udział w otwarciu III Międzynarodowej Konferencji Odnawialne Źródła Energii, która odbyła się w Krynicy w dniach 17-20 maja br.

31 V 2016 JM Rektor wziął udział w XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy Rozwoju Lokalnego i Regionalnego”, zorganizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Fundację Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego oraz Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie, która odbyła się w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

2 VI 2016 JM Rektor wziął udział w konferencji popularnonaukowej ”Rola rodziny Goetzów Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowej w XIX i XX wieku” zorganizowanej przez Brzeskie Towarzystwo „GRYF”.

02-03 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR , Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski oraz Prodziekan dr hab. inż. Leszek Książek uczestniczyli w XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Enviro 2016 "Problemy ochrony i kształtowania środowiska" w Wieliczce.

3 VI 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w konferencji naukowej „Pszczoły w środowisku rolniczym” organizowanej przez UR, PAU, MSDR oraz PTN.

3 VI 2016 JM Rektor wziął udział w zgromadzeniu plenarnym KRASP zorganizowanym na Uniwersytecie Warszawskim.

4 VI 2016 JM Rektor wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych, zorganizowanym na Politechnice Warszawskiej, podczas którego został wybrany Przewodniczącym KRURiP na kadencję 2016-2020.

13 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w konferencji „Zrównoważone technologie produkcji roślinnej – człowiek i środowisko” zorganizowanej przez Instytut Produkcji Roślinnej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

SPOTKANIA

10 V 2016 JM Rektor wziął udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Żywność dla Przyszłości we Wrocławiu, które odbyło się w SGGW w Warszawie.

18 V 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu doktorantów i pracowników Uczelni z ekspertami oceniającymi wnioski NCN oraz H2020.

23 V 2016 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś oraz Kanclerz mgr Tomasz Szanser spotkali się z Rektorem oraz delegacją z Podolskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego w Kamieńcu Podolskim .

27 V 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem Krynicy-Zdrój, podczas którego omawiano kwestie dotyczące Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

30-31 V 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w spotkaniu prorektorów ds. nauki uczelni rolniczych i przyrodniczych, które odbyło się w Zielonce koło Poznania.

01 VI 2016 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski oraz Prodziekani prof. dr hab. Bogusław Michalec i dr hab. inż. Leszek Książek uczestniczyli w spotkaniu członków byłego Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN w Wieliczce.

12-14 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w naradzie prorektorów i kierowników działów ds. dydaktycznych i studenckich polskich uczelni rolniczych i przyrodniczo-technologicznych, która odbyła się w LZD w Krynicy.

14 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu u Prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa.

14 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu szkół krakowskich „ABC Zdrowego żywienia”, które zostało zorganizowane w ramach projektu edukacyjno-badawczego na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

INNE

8 V 2016 JM Rektor wraz z władzami wojewódzkimi i starostwa wzięli udział w uroczystych obchodach 650-lecia wsi Śleszowice, małej miejscowości położonej na pograniczu Beskidu Małego i Średniego.

11 V 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w otwarciu festiwalu kultury studenckiej Juwenalia 2016.

11 V 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR uczestniczył w wyborach najmilszej studentki Krakowa, które odbyły się w ACK Klub tudia.

12 V 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowo-Przemysłowej IATI w Krakowie.

13-15 V 2016 Kanclerz mgr Tomasz Szanser wziął udział w XII Międzynarodowym Kongresie MBA.

14 V 2016 JM Rektor oraz Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek wzięli udział w uroczystym otwarciu sezonu Hippiki w Ośrodku Jazdy Konnej w Rząsce, wznowionej przez Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ UR.

19 V 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczyli w inauguracji XVI Festiwalu Nauki w Krakowie.

24 V 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś oraz Kanclerz mgr Tomasz Szanser uczestniczyli w posiedzeniu Małopolskiej Rady Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

30 V 2016 JM Rektor wziął udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego.

30 V 2016 JM Rektor wziął udział w zebraniu Rady Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie.

2 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystym otwarciu ogólnouczelnianej sesji kół naukowych.

3 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w otwarciu VI Ogólnopolskich Dni Owada, które odbyły się w dniach 3-5 czerwca br. na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa.

3 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w zakończeniu ogólnouczelnianej sesji kół naukowych oraz rozdaniu nagród.

3 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w zakończeniu sezonu oraz sportowym podsumowaniu roku zorganizowanym przez AZS UR.

4 VI 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś z okazji Rektorskiego Dnia Dziecka gościł słuchaczy Uniwersytetu Dzieci.

7 VI 2016 JM Rektor oraz Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś i Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Żywność dla Przyszłości we Wrocławiu, które odbyło się w Dworku Uniwersytetu Rolniczego.

9 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w spotkaniu przy ognisku podsumowującym pracę URSS w kończącym się roku akademickim.

10 VI 2016 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczyli w uroczystym zakończeniu Roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie połączonego z wręczeniem dyplomów absolwentom UTW.

8-16 VI 2016 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w Misji Gospodarczej Województwa Małopolskiego do Chińskiej Republiki Ludowej.

13 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR gościł na wystawie prac studentów kierunku Geodezja i Kartografia pod kierunkiem prof. Urszuli Litwin i dra Przemysława Bastera.

16 VI 2016 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w posiedzeniu Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych MNiSW, które odbyło się w Warszawie.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.06.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 21.06.2016
Dokument oglądany razy: 565