RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu UR 22 czerwca 2016r.


 


 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad;


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:

a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Jana Banasia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. inż. arch. Bohdana Cherkesa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej
i Architektury Krajobrazu.

5. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

6. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska.

7. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dra hab. inż. Włodzimierza Sady na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Żywienia Roślin Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii.

8. Powołanie kierunku studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. „Biologia stosowana” i określenie planowanych efektów kształcenia dla studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

9. Zmiana Uchwały Senatu nr 59/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., zmienionej uchwałą nr 18/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia planowanych efektów kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia.


10. Przyjęcie sprawozdania Kanclerza z wykonania powierzonych mu zadań za ostatni rok.

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie za 2015 r.

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Senackich Komisji za okres kadencji 2012-2016.

13. Przyjęcie informacji Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr o przeprowadzonej w roku 2016 ocenie nauczycieli akademickich.

14. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2016 r.

15. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń dla kierownictwa Uczelni.

16. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                               Przewodniczący Senatu

                                                                         Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.06.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.06.2016
Dokument oglądany razy: 517