RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 29 kwietnia 2016 r.

 

Rektor poinformował, że:

 w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł prof. dr hab. Jan Ben - emerytowany profesor Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie;

6 kwietnia br. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady ponownie wybrany Rektorem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kadencję 2016-2020;

13 kwietnia br. odbyły się wypory Prorektorów. Na funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wybrano prof. dr. hab. inż. Floriana Gambusia (pełniącego w obecnej kadencji funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni), na funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni wybrano prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego (pełniącego w obecnej kadencji funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji), na funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich ponownie wybrano dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR;

16 kwietnia br. odbył się VIII Małopolskie Konkurs Sygnalistki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”, podczas którego Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard" zdobył pierwsze miejsce w kategorii muzyki myśliwskiej oraz drugie w kategorii sygnalistyki myśliwskiej;

 postępowanie sądowe odnośnie prawa własności do nieruchomości znajdujących się w Garlicy Murowanej zakończyło się na korzyść Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Senat pozytywnie zaopiniował:
- ponowne zatrudnienie dr. hab. inż. Michała Cupiała, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki;
- ponowne zatrudnienie dr. hab. inż. Sylwestera Tabora, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

Senat ustalił wytyczne dla planów i programów studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat uchwalił warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.

Senat ustalił:
- warunki i tryb rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2017/2018;
- limity przyjęć na studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Senat uchwalił Regulamin Studiów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat zatwierdził zmiany w uchwałach:
- nr 47/2015 z dnia 29 maja 2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2016/2017;
- nr 34/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
- nr 50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z opłat studentów lub doktorantów;
- nr 53/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.

Senat zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 r.

Senat pozytywnie zaopiniował Plan Inwestycji i Remontów na lata 2016-2020.

Senat wyraził zgodę na sprzedaż prawa własności działek:
- nr 92/1 o pow. 0,3450 ha obr. 0003 Słotwiny i nr 1/3 o pow. 0,9218 ha obr. 0002 Krynica Wieś, gmina Krynica Zdrój, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgi wieczyste nr NS1M/00006221/5;
- działki nr 1/3 o pow. 0,9218 ha obr. 0002 Krynica Wieś, gmina Krynica-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą nr NS1M/00006010/3.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.05.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 04.05.2016
Dokument oglądany razy: 885