RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 26 lutego 2016 r.

 
  


Rektor poinformował, że:
 w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł inż. Marek Opozda – były pracownik administracji, zastępca Kanclerza UR;
 prof. dr hab. Mirosława Baran otrzymał od Prezydenta RP tytułu profesora nauk matematycznych;
 4 lutego br. uroczyście podpisano umowę o współpracy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim (ZSKR);
 9 lutego br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Krakowa
a Uniwersytetem Rolniczym, na mocy którego zacieśniona zostanie współpraca zmierzająca do wybudowania grzebowiska dla zwierząt;
 9 lutego br. Bogusław Król – wójt gminy Zielonki podczas uroczystej gali wręczył nagrody „Śledzik samorządowy’ stanowiące wyraz uznania dla osób lub instytucji, które szczególnie zasłużyły się dla społeczności gminy. W gronie ośmiu tegorocznych laureatów znalazł się Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, otrzymując wyróżnienie za realizację projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)” (z podziękowaniami dla prof. Kazmierza Klimy i mgr. inż. Jerzego Jaskierni) oraz za powołanie „Polskiego Instytutu Truskawki” (z podziękowaniami dla prof. Stanisława Mazura oraz dr hab. inż. Moniki Bieniasz).

Senat pozytywnie zaopiniował ponowne zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Stanisława Kokoszki na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rektora:
- w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody zespołowej za osiągnięcia dydaktyczne;
- o nadanie odznaczeń państwowych;
- o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Senat zatwierdził terminarz wyborów kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni oraz rozdział mandatów w poszczególnych organach kolegialnych.

Senat przyjął zalecenia, by ze względu na sprawność funkcjonowania organów Uczelni, na funkcje prorektora, dziekana i prodziekana wybierać te osoby, których bierne prawo wyborcze do końca kadencji 2016-2020 nie wygaśnie.

Senat powołał:
- kierunek studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. Przetwórstwo drewna i określił planowane efekty kształcenia dla studiów I stopnia studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
- kierunek studiów o profilu kształcenia ogólnoakademickim pn. Ichtiologia i rybactwo śródlądowe i określił planowane efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat przyjął analizę funkcjonowania Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w 2015 roku.

Senat zmienił uchwałę nr 59/2012 podjętą w dniu 29 czerwca 2012r., w ten sposób że uzupełnił efekty kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji pn. Gospodarka Przestrzenna o obszar nauk technicznych.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.03.2016
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 902