RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 29 maja do 28 czerwca 2015r.

 

ZMARLI

Pani Janina Janecka – wieloletni pracownik DS. „Młodość”

UROCZYSTOŚCI

29 V 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w uroczystości jubileuszu 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu połączonym z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa prof. Zygmuntowi Pejsikowi.

10 VI 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w uroczystej gali z okazji V obchodów Święta Małopolski zorganizowanej na Zamku Królewskim w Niepołomicach pod hasłem „Małopolska lider samorządności”, podczas której wręczono Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego zasłużonym dla Małopolski.

16 VI 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w jubileuszu 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, który odbył się w Rytrze.

17 VI 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

17 VI 2015 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w Jubileuszu 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

26 VI 2015 Władze Uczelni uczestniczyły w obchodach Jubileuszu 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.

KONFERENCJE

1-5 VI 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w konferencji naukowej IUFRO "Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests" w Nicei.

7-13 VI 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w konferencji naukowej „International Scietific Forum on Rehabilitation and Restroration of Degraded Forests” i spotkaniu z władzami Uniwersytetu w Astanie, Kazachstan.

11 VI 2015 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w konferencji naukowej zorganizowanej przez MRiRW pt. „Aktualne wyzwania w gospodarowaniu rolniczymi zasobami wodnymi”, która odbyła się w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.

15 VI 2015 Władze Uczelni wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt” zorganizowanej przez WHiBZ połączonej z sesją plenarną dedykowaną prof. W. (Twink) R. Allenowi z okazji 50-lecia pracy naukowej.

15 VI 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w konferencji pt. „Małopolska inwestuje w młodych naukowców”, która odbyła się w gmachu AGH.

16 VI 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w seminarium informacyjno-szkoleniowym dla brokerów innowacji dotyczącym możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020 w działaniu „Współpraca”.

24 VI 2015 JM Rektor wziął udział w debacie o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki - „Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka” zorganizowanej w Szkole Głównej Handlowej Warszawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


25 VI 2015 Władze Uczelni wzięły udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Uczelnię wspólnie z instytucjami unijnymi pn. „Alternatywne źródła dochodów w drobnych gospodarstwach Unii Europejskiej” z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

SPOTKANIA

9 VI 2015 JM Rektor oraz dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR uczestniczyli w spotkaniu z grupą farmerów i hodowców z USA.

9 VI 2015 JM Rektor spotkał się z dyrektorem Kopalni Soli w Wieliczce panem Jakubem Czerwińskim.

9 VI 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w posiedzeniu Małopolskiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

10 VI 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w spotkaniu podsumowującym całoroczną działalność URSS w roku akademickim 2014/2015.

11 VI 2015 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś oraz Kanclerz mgr Tomasz Szanser uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy Amplus Grupa Producentów w Prandocinie.

19 VI 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w spotkaniu Konsorcjum i Rady Naukowej Centrum Kompetencji Puławy.

22 VI 2015 Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna dr hab. inż. Andrzej Kwinta uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami gminy Kłaj w ramach zawartego porozumienia o współpracy.


INNE

29 V 2015 JM Rektor oraz Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa prof. Stanisław Mazur uczestniczyli w uroczystym otwarciu Polskiego Instytutu Truskawki w Garlicy Murowanej.

29 V 2015 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. Florian Gambuś uczestniczył w wernisażu wystawy „Inspiracja naturą - ogrody, literatura, sztuka” przygotowanej przez pracowników Biblioteki Głównej UR w ramach X. Festiwalu „Święto Ogrodów 2015”.

29 V 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w XVI Dniu Mechanizatora zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

29 V 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Ogólnouczelnianej Sesji Kół Naukowych.

29 V 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w rozstrzygnięciu I edycji konkursu poetyckiego im. Hugona Kołłątaja, które odbyło się w Klubie Buda.

30 V 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w XV Ogólnopolskich Dniach Owada – „Owady wokół nas”.

30 V 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w IX Międzyuczelnianym Turnieju Koszykówki Mężczyzn i I Międzyuczelnianym Turnieju Koszykówki Kobiet im. mgr. Mariana Armatysa pod honorowym patronatem JM Rektora UR.

31 V 2015 JM Rektor z okazji Dnia Dziecka gościł w swoim gabinecie słuchaczy Uniwersytetu Dzieci.

10 VI 2015 JM Rektor wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które odbyło się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

10-12 VI 2015 Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna dr hab. Andrzej Kwinta uczestniczył w XIII Dniach Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych w Krynicy-Zdroju.

13 VI 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w XIX Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

13 VI 2015 Uniwersytet Rolniczy zdobył I miejsce w V Międzyuczelnianym Wyścigu Smoczych Łodzi w Krakowie zorganizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich.

14 VI 2015 JM Rektor, Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. Czesław Klocek oraz Pracownicy Wydziału wzięli udział w koncercie powitalnym „Organum” dedykowanym uczestnikom międzynarodowej konferencji Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, który miał miejsce w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

15 VI 2015 JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji Panteon Narodowy.

15 VI 2015 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w wystawie promującej prace badawcze stypendystów projektu „Doctus-Małopolski Fundusz Stypendialny dla Doktorantów” zorganizowanej w AGH.

16 VI 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wzięli udział w spotkaniu podsumowującym rok akademicki 2014/2015 z Radą Programową Klubu Buda oraz zespołem Hagard, które miało miejsce w Klubie Buda.

16 VI 2015 Projekt pn. „Sposób kriokonserwacji gamet i zarodków” współrealizowany przez dr. inż. Macieja Murawskiego i dr. inż. Tomasza Schwarza z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt otrzymał wyróżnienie za zajęcie pierwszego miejsca podczas gali finałowej konkursu "Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki".

18 VI 2015 JM Rektor wziął udział w uroczystym zakończeniu roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

18 VI 2015 JM Rektor oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w sportowym podsumowaniu roku akademickiego 2014/2015 AZS UR.

19 VI 2015 Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w spotkaniu podsumowującym Festiwal Nauki 2015 zorganizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

20 VI 2015 JM Rektor wziął udział w Zjeździe Absolwentów Wydziału Rolniczego i Zootechnicznego z okazji 60-lecia ukończenia studiów.
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 29.06.2015
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 29.06.2015
Dokument oglądany razy: 400