RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR 29 maja 2015 r.

 

Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarła dr inż. Barbara Zielińska emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Rektor poinformował, że:
- dr inż. Grzegorz Wcisło otrzymał od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplom za projekt pod nazwą „Technologia produkcji biopaliw etanolowych II generacji z celulozy i lignocelulozy”, którego jest współtwórcą,

-trzech pracowników Uczelni: dr inż. Marek Zdaniewicz – WTŻ, dr inż. Agnieszka Baran – WR-E, dr inż. Tomasz Czech – WR-E zakwalifikowało się do programu „Top 500 Innovators”,
- absolwentka UR mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Knapik uzyskała I nagrodę w kategorii prac magisterskich w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Dyrektor Biblioteki Głównej dr Bożena Pietrzyk poinformowała, że w dniu 29 maja br. zostanie otwarta wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Główną UR przy współudziale Pracowni Papieru Unikatowego z Wydziału Malarstwa ASP oraz Koło Naukowe Architektów Krajobrazu UR pt.: „Inspiracja naturą - ogrody, literatura, sztuka”.

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Leśnego dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski poinformował, że na Wydziale Leśnym w dniach 19 do 21 maja w ramach European Cooperation in Science and Technology odbył się meeting plenarny akcji COST ES 1203 "Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)", koordynowany przez prof. Jarosława Sochę z Wydziału Leśnego UR, w którym udział wzięli naukowcy z ponad 20 krajów Europy oraz Kanady. Dodał, że w dniach 4 do 6 listopada zostanie zorganizowana kolejna duża akcja COST poświęcona własności terenów leśnych oraz innym sprawom ważnym dla regionu małopolskiego.

Senat pozytywnie zaopiniował:
- zatrudnienie prof. dr. hab. Zygmunta M. Kowalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Żywienia i Dietetyki Zwierząt.
- zatrudnienie dr hab. inż. Anny Hrabia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt.

Senat na wniosek Rektora nadał Złote Odznaki „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni”:
- mgr. inż. Leonowi Jagoda,
- mgr. inż. Zbigniewowi Gryzło,
- mgr. inż. Zbigniewowi Matuła.

Senat powołał do Rady Związku Uczelni AGH-PK-UR InnoTechKrak na kadencję - do końca listopada 2016 roku:
- prof. dr. hab. inż. Bogdana Kuliga oraz prof. dr. hab. Jana Pawełka na reprezentantów nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
- dr. inż. Mateusza Malinowskiego na reprezentanta pozostałych nauczycieli akademickich,
- mgr inż. Katarzynę Połeć-Kołodziej na reprezentanta pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Senat ustalił warunki i tryb rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie oraz III stopnia (doktoranckie) w roku akademickim 2016/2017.

Senat przyjął korektę uchwały Senatu nr 29/2014 z dnia 30.05.2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie oraz III stopnia (doktoranckie)
w roku akademickim 2015/2016.

Senat określił:
- liczbę miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2015/2016,
- zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunki zwalniania z tych opłat w Uczelni w roku akademickim 2015/2016.

Senat uchylił uchwałę Senatu nr 7/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku międzynarodowych studiów magisterskich (II stopnia) pn. „International Master of Science in Horticulture” prowadzonych wspólnie z Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture; Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Horticulture and Landscape Engeneering od roku akademickiego 2014/2015.

Senat określił:
- efekty kształcenia dla kierunku międzynarodowych studiów magisterskich (II stopnia) pn. „International Master of Horticultural Science” prowadzonych wspólnie z Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture; Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Horticulture and Landscape Engeneering od roku akademickiego 2015/2016,
- organizację potwierdzenia efektów uczenia się.

Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Senat przyjął sprawozdanie Kanclerza z wykonania powierzonych mu zadań za ostatni rok.

Senat wyraził zgodę na:
- budowę kanalizacji teletechnicznej i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00149524/0 utworzoną m.in. z działki nr 83 obręb 48 Krowodrza na rzecz UPC Polska S.A.
- ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00149524/0 utworzoną m.in. z działki nr 81/6 i 82 obręb 48 Krowodrza na rzecz ORANGE Polska S.A.
- sprzedaż prawa własności działki nr 159/1 o pow. 2,3952 ha obręb 51 Krowodrza, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00511343/6.


                                              Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                             w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 03.06.2015
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 03.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 289