RSS
A A A
SmodBIP

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za rok 2014

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zrządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych,
tj. w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Część A
□ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
□ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X monitoringu realizacji celów i zadań,
X procesu zarządzania ryzykiem,
X audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źródeł informacji tj.: oświadczeń cząstkowych kierowników jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

                                                                                          Kraków, dn. 06.03.2015r.
                                                                                     Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
                                                                     (miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)

Dział II
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niewystarczający monitoring kontroli zarządczej w zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji
- niewystarczająca kontrola w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- wdrożenie projektu „Nowoczesne zarządzanie Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie poprzez wdrożenie i wykorzystanie sytemu informatycznego ERP”
- usprawnienie programów obsługujących zamówienia publiczne
Termin realizacji dostosowany do istniejących możliwości.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- kontynuacja działań w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka
- opracowywanie zasad zarządzania ryzykiem

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Opracowanie kryteriów oraz trybu dokonywania oceny okresowej pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi; wprowadzenie Zasad Polityki Rachunkowości oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.03.2015
Podpisał: Monika Ziejka-Shon
Dokument z dnia: 06.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 507