RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach w UR od 26 września do 6 listopada 2014 r.

 


ZMARLI

Pan Józef Jakubiec – emerytowany starszy wykładowca z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Prof. dr hab. inż. Maria Leja – pracownik Instytutu Biologii Roślin
i Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Mgr Halina Kaszycka – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt


UROCZYSTOŚCI


2 X 2014 Władze Uczelni uczestniczyły w uroczystym otwarciu Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej na Bielanach z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

9 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w rozdaniu nagród Narodowego Centrum Nauki.

21 X 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystości 95-lecia Mendel University w Brnie.

22 X 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystości udekorowania Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera odznaką za zasługi  z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii.

24 X 2014 Władze Uczelni wzięły udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. Andrzejowi Grzywaczowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


24 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. Karolowi Maramoroschowi.

6 XI 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Uniwersyteckim Dniu Pamięci w 75. Rocznicę Sonderaktion Krakau – aresztowania pracowników naukowych UJ i innych uczelni Krakowa.


INAUGURACJE

29 IX 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt.

30 IX 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Leśnym.

30 IX 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki.

30 IX 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Technologii Żywności.

1 X 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.

1 X 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

1 X 2014 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej.

2 X 2014 Władze Uczelni, pracownicy i studenci uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz uroczystej mszy świętej.

3 X 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Politechniki Krakowskiej.

3 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Akademii Ignatianum.

3 X 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

4 X 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

6 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

8 X 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

10 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

14 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

16 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.


KONFERENCJE

5 XI 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w konferencji „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie małopolskim” zorganizowanej przez Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP.

24 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wziął udział  w konferencji „Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt pilotażowy”.

4-17 X 2014 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wziął udział w konferencji IUFRO zorganizowanej w Salt Lake City w USA.


SPOTKANIA

29 IX 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś uczestniczył w spotkaniu Rady Naukowo-Przemysłowej IATI – Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

29 IX 2014 JM Rektor uczestniczył w Radzie Fundacji Panteon Narodowy.

1 X 2014 JM Rektor i Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym IV kadencję Samorządu Województwa Małopolskiego.

3 X 2014 JM Rektor spotkał się z delegacją z Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego w Kamieńcu Podolskim w tym z Rektorem prof. Włodzimierzem Iwaszynem oraz Prorektorem dr. Tarasem Gucołem.

3 X 2014 JM Rektor spotkał się z Prorektorem dr. Darkhanem Sabyrkhanowem z Południowo-Kazachskiego Uniwersytetu Państwowego im. Auezova w Szymkencie.

6 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wziął udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

13-15 X 2014 JM Rektor oraz Kierownik Katedry Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie prof. Janusz Żmija wzięli udział w V Międzynarodowym Forum Górskim w Zakopanem.

14 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w spotkaniu pt. „Pokolenie przemian-pokolenie wolności. Solidarni na drodze do wolności.” Zorganizowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ogród Sztuki.

16-18 X 2014 JM Rektor wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zorganizowanym w Politechnice Gdańskiej.

17 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wziął udział w spotkaniu z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowanym przez ZNP UR.

19-21 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w naradzie prorektorów i kierowników działów ds. dydaktyki polskich uczelni rolniczych i przyrodniczych zorganizowanej na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

20 X 2014 Rektor, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w uroczystym spotkaniu z gronem nauczycieli akademickich, którzy w uzyskali najlepsze wyniki w tegorocznej ocenie okresowej.

23 X 2014 Kanclerz mgr Tomasz Szanser przewodniczył posiedzeniu Zespołu ds. opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Kampusu UR.

28 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś uczestniczył w spotkaniu Władz Uczelni z Jubilatami, którzy w minionym roku akademickim przeszli na emeryturę.

29 X 2014 JM Rektor wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w Akademii Muzycznej w Krakowie.

6-7 XI 2014 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. Andrzej Lepiarczyk oraz Prodziekan ds. kierunków: Rolnictwo i Ochrona Środowiska prof. Bogdan Kulig uczestniczyli w posiedzeniu Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Bochni.


INNE

25-27 IX 2014 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego prof. Andrzej Lepiarczyk uczestniczył w Jubileuszu 45-lecia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

27-28 IX 2014 Władze Uczelni wzięły udział w I Małopolskich Targach Żywności „Zasmakuj z UR” oraz posiedzeniu Konwentu UR na terenie Dworku UR w Balicach.

3 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wziął udział w przyjęciu z okazji Dnia Jedności Niemiec zorganizowanym przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec.

3 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś wziął udział w Targach Wystawienniczych EXPO Kraków.

6 X 2014 JM Rektor wziął udział w uroczystym koncercie z okazji obchodów 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który odbył się w Operze Krakowskiej.

9 X 2014 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w spotkaniu Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych na Wydziale Geodezji Politechniki Warszawskiej oraz w posiedzeniu komitetu organizacyjnego III Forum Geodezyjnego.

11 X 2014 JM Rektor wziął udział w Gali z okazji obchodów 95-lecia istnienia Teatru Bagatela.

15 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w Gali Małopolskiego Sportu Akademickiego.

16 X 2014 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR wziął udział w inauguracji ICE Kraków Congress Centre oraz koncercie „Tu i teraz” Zbigniewa Preisnera.

23 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś oraz Kanclerz mgr Tomasz Szanser wzięli udział w Annual Business in Malopolska Meeting 2014 zorganizowanym przez Krakowski Park Technologiczny.

23-24 X 2014 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski oraz Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna dr hab. inż. Andrzej Kwinta uczestniczyli w III Forum Geodezji, pn. „Nowe wyzwania w kształceniu i doskonaleniu zawodowym geodetów i kartografów” .

28 X 2014 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś uczestniczył w jubileuszowym bankiecie z okazji 10-lecia Grupy Naukowej Pro Futuro w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

4 XI 2014 Prodziekan ds. Ogólnych i Studiów Niestacjonarnych na Kierunkach Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji dr hab. inż. Leszek Książek uczestniczył w uroczystości nadania przez Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze tytułu doktora honoris causa prof. Edwardowi Pierzgalskiemu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

6 XI 2014 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką prof. Florian Gambuś oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR wzięli udział w obchodach IX edycji Dni Jana Pawła II.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.11.2014
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 06.11.2014
Dokument oglądany razy: 869