RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin studiów doktoranckich niestacjonarnych

REGULAMIN
NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

§ 1

1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwane dalej „studiami”, działają na podstawie:

a) Ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365),
b) Statutu AR w Krakowie,
c) Uchwały Senatu w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich,
d) niniejszego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Celem studiów jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

3. Studia umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora:

a) nauk rolniczych (w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia człowieka oraz zootechniki),
b) nauk leśnych (w zakresie leśnictwa).

§ 2

1. Zasady działania studiów uchwala senat.

2. Kierunki, w zakresie których prowadzone są studia oraz liczbę uczestników zatwierdza Rektor na wniosek Rady Programowej.

3. Nadzór formalny nad studiami doktoranckimi sprawuje właściwy Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich.

4. Pod względem merytorycznym Studia nadzoruje Rada Programowa powoływana przez Rektora, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych wydziałów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora, powołani przez Rektora spośród osób wskazanych przez właściwe rady wydziałów oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

5. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący Rady powoływany przez Rektora spośród osób posiadających tytuł naukowy i zatrudnionych w Akademii Rolniczej w Krakowie.

6. Studiami kieruje Kierownik Studiów powoływany przez Rektora spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego i zatrudnionych w Akademii Rolniczej w Krakowie.

§ 3

1. Studia mają charakter niestacjonarny i trwają 4 lata (8 semestrów).

2. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów może uzyskać zgodę Rektora na przedłużenie okresu studiów, nie dłużej jednak niż o 1 rok.

3. Studia są odpłatne. Wysokość opłaty za semestr ustala Rektor .

4. W przypadku wcześniejszego złożenia egzaminów i ukończenia pracy doktorskiej Rada Programowa może skrócić poszczególnym uczestnikom czas trwania studiów doktoranckich.

5. Rozpoczęcie i zakończenie semestrów studiów pokrywa się z terminami rozpoczęcia i zakończenia semestrów studiów prowadzonych w Uczelni.

§ 4

1. Do obowiązków Kierownika Studiów należy:

a) kierowanie rekrutacją kandydatów na studia,
b) przedkładanie Rektorowi wniosków o przyjęcie i zatwierdzenie listy
zakwalifikowanych na studia,
c) ustalanie opiekunów naukowych dla poszczególnych uczestników
studiów w porozumieniu z kierownikami jednostek naukowo-dydaktycznych,
d) przedkładanie Radzie Programowej corocznych sprawozdań z przebiegu
studiów na podstawie sprawozdań składanych przez doktorantów
pod koniec każdego semestru,
e) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy studentów.

2. Obsługę administracyjną Studium prowadzi sekretariat Studium, który zajmuje się organizacją spraw związanych z przebiegiem studiów doktoranckich na wszystkich wydziałach Uczeni, a w szczególności:
a) obsługą administracyjną Rady Programowej i Kierownika Studium,
b) prowadzeniem dokumentacji związanej z rekrutacją i tokiem studiów,
c) prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych z przebiegiem studiów oraz świadczeniami na rzecz doktorantów, łącznie ze stypendiami oraz innych rozliczeń związanych z odrębnymi przepisami np. takimi jak przepisy dot. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 5

1. Program studiów ustala Rada Programowa, określając liczbę godzin zajęć obowiązkowych i specjalistycznych oraz liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń.

2. Standardowy wymiar zajęć wynosi 300 godzin, w tym 120 godzin zajęć specjalistycznych. W uzasadnionych przypadkach (specyfika naukowo-badawcza danej dyscypliny) dopuszcza się zwiększenie wymiaru zajęć standardu o 50 godzin.

3. Rada Programowa zatwierdza indywidualny plan zajęć uczestnika studiów, przedstawiony przez opiekuna naukowego.

4. Uczestnicy studiów mają prawo do corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze 8 tygodni.

§ 6

1. Opiekunem naukowym uczestnika studiów może być profesor lub doktor habilitowany, przewidywany na promotora przewodu doktorskiego tego uczestnika.

2. Do obowiązków opiekuna naukowego należy:

a) udzielanie pomocy naukowej, szczególnie w doborze problematyki, w ramach której wykonywana jest praca doktorska,
b) opracowanie indywidualnego programu studiów i harmonogramu badań,
c) sformułowanie tematu pracy doktorskiej,
d) prowadzenie konsultacji z doktorantem,
e) ocena rozwoju naukowego doktoranta w każdym semestrze i wnioskowanie zaliczenie semestru,
f) pomoc w zorganizowaniu warsztatu pracy doktoranta,

3. Promotorowi – po pomyślnie obronionej pracy doktorskiej – przysługuje jednorazowe honorarium za opiekę nad doktorantem, w wysokości przewidzianej w przepisach ogólnych.


§ 7

1. Na studia może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki określone w art.196 ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz możliwą liczbę uczestników dla danego kierunku ustala Rada Programowa Studium i przedstawia do zatwierdzenia Rektorowi.
3. Warunki rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń prasowych i informacji wywieszanych w siedzibie Akademii Rolniczej, na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.

4. Kandydat – za pośrednictwem Kierownika Studiów – składa do Rektora wniosek o przyjęcie na studia w terminie ustalonym przez Władze Uczelni.

5. Do wniosku o przyjęcie kandydat załącza:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
b) kwestionariusz osobowy,
c) trzy zdjęcia,
d) uzgodniony z opiekunem pracy doktorskiej i kierownikiem katedry temat i zakres tej pracy (zaakceptowany przez Dziekana Wydziału),
e) kandydat składa oświadczenie o zobowiązaniu do uiszczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego,
f) zaświadczenie lekarskie,
g) potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

6. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja powołana przez Radę Programową.

7. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią Rady Programowej.

§ 8

1. Uczestnicy studiów zobowiązani są do:

a) uczestnictwa w zajęciach ustalonych w programie studiów i składania semestralnych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej do dnia 15 lutego za semestr zimowy i do dnia 15 lipca za semestr letni,
b) wnoszenia opłat za studia, do dnia 31 października za semestr zimowy i do dnia 31 marca za semestr letni,
c) udziału w pracach naukowo-badawczych jednostki prowadzącej studia, w zakresie tematyki związanej z przygotowywaną rozprawą doktorską,
d) złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na II roku studiów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Programowa może przedłużyć termin złożenia wniosku,
e) złożenia egzaminów doktorskich i obrony pracy doktorskiej w ustalonym terminie.

2. W przypadku nieprzestrzegania przepisów ogólnych a także przepisów wewnętrznych Uczelni, doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów.

3. Od decyzji o skreśleniu służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 9

1. Przez cały okres studiów doktoranci powinni uczestniczyć w seminariach naukowych jednostki, w której realizują pracę doktorską.

2. Przewód doktorski i obronę pracy doktorskiej przeprowadza Rada Wydziału mająca prawo do nadawania stopni doktora w dyscyplinie, w której doktorant realizuje pracę doktorską.

§ 10

Uczestnicy studiów maja prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 11

Uczestnicy studiów mogą brać udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, tematycznie związanych z przygotowywana rozprawą doktorską. Zgodę na uczestnictwo w grancie lub innej pracy zleconej wyrażają: opiekun naukowy, kierownik katedry w której doktorant realizuje swą pracę doktorką oraz Kierownik Studium Doktoranckiego.

§ 12

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 z 2005 r., poz.1365),
b) Statutu AR w Krakowie,
c) szczegółowe zarządzenia wewnętrzne Rektora AR w Krakowie.

 

Kraków, dnia 14.12. 2005 r.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.11.2009
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 4 728