RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin studiów doktoranckich

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO

Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

§ 1

1) Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

2) Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego:

a) doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii; inżynierii rolniczej; kształtowania środowiska; ogrodnictwa; technologii żywności i żywienia; zootechniki;

b) doktora nauk leśnych, w zakresie leśnictwa.

§ 2

1) Zasady działania Studium Doktoranckiego zatwierdza Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

2) Studium Doktoranckie jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna podlega prorektorowi, któremu w trybie § 12 ust. 3 Statutu AR rektor powierza nadzór nad rozwojem kadry naukowej.

3) Kierunki, w zakresie których prowadzone są studia doktoranckie oraz liczbę uczestników zatwierdza Rektor na wniosek Rady Programowej.

4) Pod względem merytorycznym studia doktoranckie nadzoruje Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele wydziałów mających uprawnienia nadawania stopnia doktora, powołani przez Rektora spośród osób wskazanych przez właściwe Rady Wydziałów.

5) Kadencja Rady Programowej trwa trzy lata i kończy się z chwilą powołania nowej Rady Programowej.

6) Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący powołany przez Rektora spośród osób posiadających tytuł naukowy, zatrudnionych w Akademii Rolniczej w Krakowie.

7) Studiami doktoranckimi kieruje Kierownik Studium powołany przez Rektora spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Akademii Rolniczej w Krakowie.

§ 3

1) Studia doktoranckie mają charakter stacjonarny i trwają 4 lata.

2) W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów doktoranckich może uzyskać zgodę Rektora na przedłużenie okresu studiów, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

3) W przypadku wcześniejszego złożenia egzaminów i ukończenia pracy doktorskiej Rada Programowa skraca poszczególnym uczestnikom czas trwania studiów doktoranckich.

4) Rozpoczęcie i zakończenie semestrów studiów doktoranckich pokrywa się z terminami rozpoczęcia i zakończenia semestrów studiów prowadzonych w Uczelni.

§ 4

1. Do obowiązków Kierownika Studium Doktoranckiego należy:

a) kierowanie rekrutacją kandydatów na studia;

b) przedkładanie Rektorowi wniosków o przyjęcie i zatwierdzenie listy zakwalifikowanych kandydatów na studia;

c) ustalanie opiekunów naukowych dla poszczególnych uczestników studiów w porozumieniu z kierownikami jednostek naukowo-dydaktycznych;

d) przedkładanie Radzie Programowej corocznych sprawozdań z przebiegu studiów na podstawie sprawozdań składanych przez doktorantów pod koniec każdego semestru;

e) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy studentów.

2) Obsługę administracyjną Studium prowadzi sekretariat Studium, który zajmuje się organizacją spraw związanych z przebiegiem studiów doktoranckich na wszystkich wydziałach Uczeni, a w szczególności:

a) obsługą administracyjną Rady Programowej i Kierownika Studium,

b) prowadzeniem dokumentacji związanej z rekrutacją i tokiem studiów,

c) prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych z przebiegiem studiów oraz świadczeniami na rzecz doktorantów łącznie ze stypendiami i składką zdrowotną.

§ 5

1) Program studiów doktoranckich ustala Rada Programowa, określając liczbę godzin zajęć obowiązkowych, liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń.

2) Rada Programowa zatwierdza indywidualny plan pracy uczestnika studiów, przedstawiony przez opiekuna naukowego.

3) Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze ośmiu tygodni.

§ 6

1) Opiekunem naukowym uczestnika studiów doktoranckich może być profesor lub doktor habilitowany, przewidywany na promotora przewodu doktorskiego tego uczestnika.

2) Do obowiązków opiekuna naukowego należy:

a) udzielanie pomocy w pracy naukowej, szczególnie w doborze problematyki, w ramach której wykonana będzie praca doktorska;

b) opracowanie indywidualnego programu studiów i harmonogramu badań;

c) sformułowanie tematu pracy doktorskiej;

d) prowadzenie konsultacji z doktorantem;

e) ocena rozwoju naukowego doktoranta w każdym semestrze i wnioskowanie o zaliczenie semestru;

f) pomoc w zorganizowaniu warsztatu pracy doktoranta;

g) kierowanie pracą dydaktyczną doktoranta.

3) Promotorowi - po pomyślnie obronionej pracy doktorskiej – przysługuje jednorazowe honorarium za opiekę nad doktorantem w wysokości przewidzianej w przepisach ogólnych.

§ 7

1) Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2003 r., poz. 595) oraz uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego i nie przekroczyła 30 roku życia.

2) Szczegółowe zasady rekrutacji oraz możliwą liczbę uczestników dla danego kierunku ustala Rada Programowa studiów doktoranckich i przedstawia do zatwierdzenia Rektorowi.

3) Warunki rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń prasowych i informacji wywieszanych w siedzibie Akademii Rolniczej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.

4) Kandydat – za pośrednictwem Kierownika Studium – składa do Rektora wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie w terminie ustalonym przez Władze Uczelni.

5) Do wniosku o przyjęcie kandydat załącza:

a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

b) kwestionariusz osobowy;

c) trzy zdjęcia;

d) pisemna zgodę Dziekana tego Wydziału, na którym kandydat zamierza wykonać pracę doktorską;

e) zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów,

f) ewentualne podanie o stypendium doktoranckie, hotel asystencki;

g) zaświadczenie lekarskie;

h) potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

6) Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów prowadzi komisja powołana przez Radę Programową.

7) Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią Rady Programowej.

§ 8

1) Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do:

a) uczestnictwa w zajęciach ustalonych w programie studiów i składania semestralnych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej do dnia 15 lutego za semestr zimowy i do dnia 15 lipca za semestr letni;

b) udziału w pracach naukowo-badawczych jednostki prowadzącej studia, w zakresie tematyki związanej z przygotowywaną rozprawą doktorską;

c) prowadzenia zajęć dydaktycznych; wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych corocznie określa Senat uchwałą w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego, warunków jego obliczania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych;

d) złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na II roku studiów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Programowa może przedłużyć termin złożenia wniosku,

e) złożenia egzaminów doktorskich i obrony pracy doktorskiej w ustalonym terminie.

2) W przypadku nie przestrzegania przepisów ogólnych a także przepisów wewnętrznych Uczelni doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich.

3) Od decyzji o skreśleniu służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 9

1) Na I roku przedmioty ogólne wspólne dla wszystkich uczestników studiów stanowią 70 % planu, natomiast 30 % stanowią przedmioty specjalistyczne, zgodne z wybranym kierunkiem.

2) Przez cały okres studiów doktoranci uczestniczą w seminariach naukowych jednostki, w której realizują pracę doktorską.

3) Przewód doktorski i obronę pracy doktorskiej przeprowadza rada wydziału mająca prawo do nadawania stopni doktora w dyscyplinie, w której doktorant realizuje pracę doktorską.

§ 10

1) Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie.

2) Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 ustala Rektor, przy czym zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) – jego minimalna wysokość nie może być niższa niż 60 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.

3) Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu przez Dziekana Wydziału.

4) Informację o wysokości stypendium i okresie, na jaki zostało przyznane, uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje na piśmie.

5) W przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, Rektor może wystąpić o zwrot stypendium.

6) Stypendium wypłacane jest co miesiąc z góry, również w okresie niezdolności do uczestnictwa w studiach z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub korzystania z urlopu macierzyńskiego – przez okres odpowiadający okresowi wypłaty zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

7) Na wniosek uczestnika studiów doktoranckich stypendium może być podwyższone o kwotę równą dodatkowi za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, określonemu w przepisach obowiązujących w Akademii Rolniczej.

§ 11

1) Uczestnicy studiów doktoranckich mogą podejmować pracę zarobkową, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, przy czym wykonywanie tej pracy nie powinno kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów doktoranckich.

2) Uczestnicy studiów doktoranckich otrzymujący stypendium mogą podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy, po uzyskaniu zgody kierownika studium.

§ 12

1) Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2) Okres odbywania dziennych studiów doktoranckich niezależnie od daty ich zakończenia, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli obrona rozprawy doktorskiej nastąpiła w ciągu roku od daty zakończenia tych studiów i jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

3) Do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze zalicza się również okres odbywania dziennych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego i w okresie przewidzianym dla tych studiów osoba ta uzyskała stopień naukowy doktora.

§ 13

1) Uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji tematycznie związanych z przygotowywaną pracą doktorską. Zgodę na uczestnictwo w grancie lub innej pracy zleconej wyrażają : opiekun naukowy, kierownik jednostki w której realizuje doktorant swoją pracę doktorską oraz kierownik Studium Doktoranckiego.

2) Uczestnikom studiów doktoranckich, którzy ukończyli je w krótszym czasie oraz uzyskali ocenę wyróżniającą pracę doktorską, może zostać przyznana nagroda rektora w kwocie nie wyższej niż wynikająca z przemnożenia kwoty miesięcznego stypendium ustalonego dla ostatniego roku studiów przez liczbę miesięcy, o które zostały skrócone studia.

§ 14

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:

a) Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.)

b) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 z 2003 r., poz. 595) i przepisów wykonawczych,

c) Statutu Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 27 września 1991 r. z późn. zm.;

d) szczegółowe zarządzenia wewnętrzne Rektora Akademii.

Kraków, maj 2005 r.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.11.2009
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 5 195