RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 30 maja 2014r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad ;

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dr. hab. Eugeniusza Wojciechowskiego, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Zakładzie Filozofii Przyrody Instytutu Bioróżnorodności Leśnej.

4. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. inż. Stefana Satory, prof. UR na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej.

5. Opinia w sprawie przekształcenia Katedry Inżynierii Leśnej w Zakład Inżynierii Leśnej oraz jego usytuowania w strukturze Instytutu Ochrony Ekosystemów Leśnych.

6. Opinia w sprawie przekształcenia Katedry Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk oraz Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska w Katedrę Melioracji i Kształtowania Środowiska.

7. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia I, II stopnia i jednolite magisterskie oraz III stopnia (studia doktoranckie) w roku akademickim 2015/2016.

8. Określenie liczby studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015.

9. Określenie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015.

10. Opinia w sprawie podjęcia przez Wydział Ogrodniczy oraz Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji działań zmierzających do zniesienia studiów wspólnych na kierunku Architektura Krajobrazu i powołania kierunku studiów Architektura Krajobrazu prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

11. Opinia w sprawie podjęcia przez Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt, Wydział Ogrodniczy oraz Wydział Technologii Żywności działań zmierzających do zniesienia studiów wspólnych na kierunku Biotechnologia i powołania kierunku studiów Biotechnologia prowadzone na Wydziale Ogrodniczym.

12. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.

13. Sprawozdanie Kanclerza z wykonania powierzonych mu zadań za ostatni rok.

14. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 25 kwietnia 2014 r.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                      Przewodniczący Senatu

                                                             Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SadyOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.05.2014
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 28.05.2014
Dokument oglądany razy: 995