RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu 25 kwietnia 2014r.


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.


Porządek obrad;        


1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora,
b) Dziekanów.

3. Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Grzywaczowi, na wniosek Rady Wydziału Leśnego.

4. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Ireny Łuczak, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Ochrony Roślin.

5. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Leśnym:
a) Instytutu Bioróżnorodności Leśnej, części Katedry Ekologii Lasu, Katedry Gleboznawstwa Leśnego i części Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu w Instytut Ekologii i Hodowli Lasu;

b) Katedry Fitopatologii Leśnej oraz Katedry Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej w Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych;

c) Katedry Mechanizacji Prac Leśnych oraz Katedry Użytkowania Lasu i Drewna w Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej;

d) Katedry Biometrii i Produkcyjności Lasu, Katedry Urządzania Lasu oraz części Katedry Ekologii Lasu i części Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu w Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi.


6. Opinia w sprawie utworzenia na Wydziale Leśnym:
a) W Instytucie Ekologii i Hodowli Lasu:
- Zakładu Bioróżnorodności Leśnej,
- Zakładu Gleboznawstwa Leśnego,
- Zakładu Ekologii Lasu i Rekultywacji,
- Zakładu Szczegółowej Hodowli Lasu,
- Zakładu Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego.

b) w Instytucie Ochrony Ekosystemów Leśnych:
- Zakładu Fitopatologii Leśnej, Mikologii i Fizjologii Drzew,
- Zakładu Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej.

c) w Instytucie Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej:
- Zakładu Użytkowania Lasu i Drewna,
- Zakładu Mechanizacji Prac Leśnych.

d) w Instytucie Zarządzania Zasobami Leśnymi:
- Zakładu Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa,
- Zakładu Biometrii i Produkcyjności Lasu.

7. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt: Katedry Hodowli Bydła, Katedry Hodowli Koni, Katedry Zoologii i Ekologii, części Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy oraz części Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny w Instytut Nauk o Zwierzętach.

8. Opinia w sprawie utworzenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w Instytucie Nauk
o Zwierzętach: Zakładu Hodowli Bydła, Zakładu Hodowli Koni, Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza oraz Zakładu Zoologii Środowiskowej.

9. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt: Katedry Rozrodu i Anatomii Zwierząt oraz części Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych
i Zoohigieny w Instytut Nauk Weterynaryjnych.

10. Opinia w sprawie utworzenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w Instytucie Nauk Weterynaryjnych: Zakładu Anatomii Zwierząt oraz Zakładu Weterynarii, Rozrodu
i Dobrostanu Zwierząt.

11. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt części Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy w Katedrę Biotechnologii Zwierząt.

12. Opinia w sprawie przekształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa w Katedrę Żywienia i Dietetyki Zwierząt.

13. Określenie efektów kształcenia dla kierunku studiów I i II stopnia „Jakość i Bezpieczeństwo Żywności” na Wydziale Technologii Żywności od roku akademickiego 2014/2015.

14. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2013 r.

15. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00410797/5 utworzoną min. z działki Nr 30 o pow. 5,9471 ha obr. 20 Krowodrza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna.

16. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/00207883/9 utworzoną dla działki Nr 270 o pow. 2,9572 ha obr. 49 Krowodrza na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna.

17. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/0067867/7 utworzoną dla działki Nr 60/7 o pow. 7,7399 ha obr 23 Śródmieście na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna.

18. Opinia w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej działkę Nr 60/7, obr. 23, Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KR1P/0067867/7.

19. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 28 lutego 2014 r.

20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

                                                                              Przewodniczący Senatu

                                                                    Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.04.2014
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 23.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 204