RSS
A A A
SmodBIP

O Ś W I A D C Z E N I E o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

O Ś W I A D C Z E N I E o stanie kontroli zarządczej za rok 2013                                                 Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady– Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w   Krakowie 
 

Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce finansów publicznych Uniwersytecie  Rolniczym  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Część A
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.


Część B
 X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.


Część C
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.


Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X monitoringu realizacji celów i zadań,
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
X audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
 innych źródeł informacji:  


Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

                                                                             REKTOR UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
Kraków, dnia 19 marca 2014 r.                                 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady
 

 
 
Dział II
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niewystarczająco udokumentowany proces zarządzania ryzykiem.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- sformalizowanie procesu zarządzania ryzykiem,
- uaktualnienie istniejących mechanizmów kontrolnych.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.


Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Na rok 2013 zaplanowano:
- wprowadzenie zasad zarządzania ryzykiem
- przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka.
Proces nieudokumentowany w wystarczającym stopniu, planowane dokończenie działań w 2014r.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

W roku 2013 wdrożono szereg zasad i procedur celem lepszego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Rolniczym. Z najistotniejszych należy wymienić wprowadzenie centralnego rejestru umów, a także regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Uniwersytetu w związku z pracą w projektach finansowanych lub współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Ponadto znowelizowano wiele zarządzeń, w tym Regulamin Organizacyjny Uczelni
w zakresie uprawnień i obowiązków Kanclerza Uczelni i podległych mu jednostek organizacyjnych.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.
 
 Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.03.2014
Podpisał: Monika Wojakowska-Boroń
Dokument z dnia: 19.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 594