RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 25 stycznia 2013 r.

 


Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. Piotr Epler – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, p. Jerzy Sołtys – emerytowany pracownik Działu Inwentaryzacji, p. Józef Ochmański – emerytowani pracownik obsługi, p. Janina Zielińska – emerytowany pracownik obsługi, doc. dr hab. Elżbieta Lesińska – emerytowany pracownik Wydziału Technologii Żywności, prof. dr hab. Andrzej Radwan – kierownik Zakładu Ekonomii i Polityki Gospodarczej Instytutu Ekonomiczno-Społecznego Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.


Rektor wręczył listy gratulacyjne: prof. Annie Miechówce, prof. Krzysztofowi Ostrowskiemu, prof. Markowi Ptakowi, prof. Kazimierzowi Wiechowi, prof. Tadeuszowi Gredze mianowanym na stanowisko profesora zwyczajnego oraz dr inż. Grzegorzowi Wcisło, który otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem od jury wystawy „Brussels Innova 2012”, GRAND PRIX od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej OMPI oraz Order Wynalazczości BRUSSELS EUREKA – Krzyża Kawalerskiego za wieloletnie osiągnięcia w wynalazczości.
Rektor pogratulował prof. Januszowi Żmiji, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała nagrodę indywidualną za osiągnięcia organizacyjne.


Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o:
  zatrudnienie prof. dr hab. inż. Wiesława Musiała na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Ekonomiczno-Społecznym,
  ponowne zatrudnienie prof. dr hab. lek. wet. Jerzego Niedziółki na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny.

Senat uchwalił Regulamin studiów trzeciego stopnia kształcenia – studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Senat pozytywnie ocenił „Roczny raport oceny stanu jakości kształcenia Jednostek Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za rok 2011/2012”.


Senat dokonał:
 korekty uchwały nr 34/2012 z dn. 27.04.2012 r. dot. zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013,
  korekty uchwały nr 102/2012 z dn. 14.12.2012 r. dot. opinii w sprawie planu remontów i inwestycji na 2013 r.
Senat przyjął do akceptującej wiadomości informację Rektora o wprowadzeniu na dzień 31 grudnia 2012 roku zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2012.


Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.02.2013
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 01.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 991