RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o wydarzeniach UR od 26 października do 14 grudnia 2012r.

 
 

ZMARLI

Mgr inż. Grzegorz Brągiel – pracownik Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej

Dr inż. Włodzimierz Sawicki – pracownik Katedry Geodezji WIŚiG

Dr inż. Zofia Rokita – pracownik obecnej Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony
Powietrza WIŚiG

UROCZYSTOŚCI


3 XI 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Stanisław Małek, prof. UR uczestniczył w uroczystości św. Huberta w Krynicy

6 XI 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką wziął udział w VII edycji Dni Jana Pawła II pod hasłem „Dialog”. Klub Akademicki ARKA UR.

16 XI 2012 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Prodziekani uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 50-lecia Studiów na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

17 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w uroczystości z okazji jubileuszu 140-lecia powstania Akademii Umiejętności i 23. rocznicy odrodzenia Polskiej Akademii Umiejętności.

30 XI 2012 JM Rektor, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich uczestniczyli w koncercie Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” z okazji jubileuszu 60-lecia.

KONFERENCJE


29 X 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w Konferencji pt. „Vital Landscape”.

6 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w warsztatach organizowanych w ramach VII Edycji Dni Jana Pawła II pod hasłem „Dialog”. KA Arka.

9 XI 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką wziął udział w seminarium eksperckim poświęconym prezentacji i dyskusji nad propozycjami przedsięwzięć strategicznych dla programów: Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy oraz Regionalna Strategia Innowacji UMWM.

14 XI 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w organizowanym przez AGH, PK, UJ i UR krakowskim Gis Day – święcie użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej.

23 XI 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką uczestniczył w konferencji regionalnej poświęconej programowaniu perspektywy finansowej 2014-2020, a w tym zakresie założeniom umowy partnerstwa.

23 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w II Małopolskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

27 XI 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Nauk Leśnych PAN.

29 XI 2012 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką oraz Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich uczestniczyli w I Konferencji Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Ochrona bioróżnorodności flory i fauny oraz jej znaczenie dla środowiska i człowieka”.

6 XII 2012 JM Rektor uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej “The food industry as a sector of the national economy”.

10 XII 2012 JM Rektor uczestniczył w VI Międzynarodowej Konferencji Województwa Małopolskiego dotyczącej urządzeń rolnych pt. „Kierunki nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów”.

10 XII 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w konferencji pt. „Uwarunkowania realizacji małej retencji w województwie małopolskim”.


SPOTKANIA


7 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii UR w kadencji 2012-2016.

8 XI 2012 JM Rektor gościł Ambasadora Walonii pana Francak Pezza.

8 XI 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką wziął udział w spotkaniu w sprawie Małopolskich Parków Inteligentnej Specjalizacji AGH.

12 XI 2012 JM Rektor gościł delegację z Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego im. G. Mendla w Brnie.

13 XI 2012 JM Rektor i Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa oraz Uniwersytetu Rolniczego w Kiszyniowie z Republiki Mołdawii.

14-15 XI 2012 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Prodziekani WIŚIG uczestniczyli w spotkaniu mającym na celu nawiązanie współpracy w zakresie dydaktyki i nauki ze Słowackim Uniwersytetem w Nitrze.

16 XI 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką uczestniczył w II spotkaniu z cyklu dyskusji w ramach Krakowskiego Forum NAUKA-BIZNES-MIESZKAŃCY-SAMORZĄD.

20 XI 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką uczestniczył w posiedzeniu Małopolskiej Rady Innowacji.

21 XI 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Elsevier B.V.

22 XI 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w spotkaniu z prof. Michalskim z Politechniki Gdańskiej.

23-24 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zorganizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Warszawską Akademię Techniczną.

4 XII 2012 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji uczestniczył w Szczyrku w spotkaniu Dziekanów Inżynierii i Środowiska.

5 XII 2012 Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji prof. Krzysztof Ostrowski uczestniczył w Warszawie w spotkaniu Dziekanów prowadzących kierunek Geodezja i Kartografia.

6 XII 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Sterującego Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.

7 XII 2012 JM Rektor uczestniczył w tradycyjnym spotkaniu Gwarków na AGH.

13 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich uczestniczył w spotkaniu informacyjno-promocyjnym w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”.

13 XII 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w spotkaniu prorektorów ds. dydaktyki, ds. studenckich oraz kierowników biur studenckich. Rektorat SGGW na Ursynowie w Warszawie.

13 XII 2012 Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w spotkaniu prorektorów ds. nauki uczelni rolniczych.


INNE


5 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w wernisażu wystawy "Vivat Beniowski! - nasz wspólny bohater" zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej.

6 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w warsztatach z komunikacji i dialogu zorganizowanych w Klubie Akademickim „ARKA” w ramach VII Dni Jana Pawła II.

8 XI 2012 JM Rektor, Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich uczestniczył w Mszy św. w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II podczas której JM Rektor wręczył nagrody w konkursie literackim z okazji VII Dni Jana Pawła II.

8 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich uczestniczył w Balu Beana – otrzęsiny studentów I roku, KA ARKA.


12 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich uczestniczył w Inauguracji zajęć Studium Pedagogicznego dla asystentów UR.

19 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w Mszy św. w Kolegiacie św. Anny za śp. Zmarłych Profesorów, Współpracowników, Przyjaciół, Studentów krakowskich uczelni.

20 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji Panteon Narodowy.

21 XI 2012 Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką uczestniczył w kolacji Konsorcjantów i Rady Naukowej Centrum Kompetencji Puławy.

23 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w Balu Ogrodnika.

23 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w XVI Turnieju Pokoleń w Siatkówce Kobiet i Mężczyzn.

27 XI 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w inauguracji roku naukowego studenckich kół naukowych UR.

28 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji Radia Akademickiego „Żak“.

29 XI 2012 JM Rektor uczestniczył w koncercie Chóru Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie „… z głębokości wołam do Ciebie, Panie …” w ramach przewodu doktorskiego Joanny Gutowskiej-Kuźmicz.

7 XII 2012 JM Rektor wraz z Rektorem Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Iwonem Grysem podpisali porozumienie
o współpracy między uczelniami.

7 XII 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w Świątecznym Koncercie Charytatywnym połączonym z licytacją prac artystycznych KA ARKA.

10 XII 2012 JM Rektor wraz z Prorektororem ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w rozdaniu indeksów doktorantom UR.

12 XII 2012 Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich wziął udział w uroczystości wręczenia decyzji o przyznaniu stypendiów naukowych rocznych przez Kapitułę i Zarząd Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Krakowie.Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.12.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 902