RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 28 września 2012 r.

                                    Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
                                    w dniu 28 września 2012 r.


Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Annie Pindel oraz prof. Bogdanowi Kuligowi, którym Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych i prof. Jackowi Kozdrójowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk biologicznych.
Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: prof. dr hab. Stanisław Koczwański – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego, dr inż. Władysław Żurawel – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor zapoznał członków Senatu z postanowieniem Wojewody Małopolskiego, które przesłał do Prezydenta Miasta Krakowa, w którym zawiesza z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia w trybie art. 256 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm. przez Uniwersytet Jagielloński z dniem 1 wrzenia 2005 r. prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przy. Al. Mickiewicza 24/28. Wojewoda zawiesił działania z 2005 r., kiedy UJ bezprawnie wpisał się do ksiąg wieczystych jako właściciel Budynku Jubileuszowego. Dodatkowo Wojewoda wezwał Prezydenta Miasta Krakowa reprezentującego Skarb Państwa do wystąpienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do właściwego Sądu z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej dla budynku przy al. Mickiewicza 24/28 poprzez wykreślenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Zgodnie z art. 103 kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie. Dodał, że w uzgodnieniu z Wojewodą, Uczelnia przy współpracy z mgr E. Weyssenhoff i innymi prawnikami, wystąpiła z wnioskiem o kasację tego wyroku.
Rektor poinformował, że jeszcze na ręce prof. Janusza Żmiji wpłynęły listy gratulacyjne dla dr inż. Zbigniewa Siejki oraz prof. Krzysztofa Gawrońskiego, od Proboszcza Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza ks. Dionizego Jedynaka z podziękowaniami dla pracowników i studentów za wykonanie profesjonalnej inwentaryzacji Cmentarza Parafialnego Batowice.

Senat powołał stałą komisję skrutacyjną celem obsługi obrad w kadencji 2012-2016 w składzie: dr inż. Jacek Banach, dr inż. Monika Bieniasz, dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka, dr inż. Zbigniew Siejka, mgr inż. Zbigniew Zuśka i Czesław Ludwikowski.


Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o:
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Wiesława Barabasza na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Mikrobiologii (od 11 października 2012 r.),
• zatrudnienie prof. dr hab. Jacka Kozdrója na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mikrobiologii (od 1 października 2012 r.),
• przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Danuty Sochackiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (od 1 października 2012 r. do 31 maja 2013 r.),
• przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Moniki Małodobry na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Sadownictwa i Pszczelnictwa (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.),
• zatrudnienia dr hab. inż. Piotra Gębczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego.

Senat powołał stałe Komisje Senackie.

Senat powołał:
• prof. dr hab. Jarosława Frączka na Przewodniczącego Senackiej Komisji Organizacyjno-Statutowej,
• prof. dr hab. Marcina Rapacza na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
• dr hab. Jerzego Skrzyszewskiego na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. ds. Dydaktycznych i Studenckich,
• prof. dr hab. Wiesława Musiała na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej,
• prof. dr hab. Jana Pawełka na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów,
• prof. dr hab. Krzysztofa Surówkę na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr,
• prof. dr hab. Stanisława Brożka na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Analiz i Odwołań,
• dr inż. Piotra Kacorzyka na Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Socjalnych

Senat pozytywnie zaopiniował zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 05.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 570