RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 29 czerwca 2012 r.

 


Rektor poinformował, że zmarli: p. Kazimierz Brózda – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, p. Anna Adamczyk – emerytowany pracownik obsługi oraz prof. Janusz Sabor – kierownik Katedry Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego Wydziału Leśnego, członek Senatu. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył listy gratulacyjne prof. Andrzejowi Radwanowi, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych oraz prof. Barbarze Filipek-Mazur mianowanej na stanowisko profesora zwyczajnego. Poinformował, że tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał również prof. Bogdan Kulig, ale w dniu Senatu odbierał nominację u Prezydenta RP.

Radca Prawny – mgr inż. Ewa Weyssenhoff poinformowała, że wyrokiem
z dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił apelacje Uniwersytetu Rolniczego w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej dotyczącej Budynku Jubileuszowego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o:
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. Teresy Fortuny na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności,
• ponowne zatrudnienie dr hab. Mariana Kuleja, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego,
• zatrudnienie dr hab. Wojciecha Jagusiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt,
• przedłużenie zatrudnienia dr hab. inż. Volodymyra Hlotova na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji,
• zatrudnienie dr hab. inż. Jana Zwolaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego,
• zatrudnienie dr hab. Izabeli Krakowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Senat wybrał kandydatów - prof. dr hab. Teresę Leszczyńską i dr hab. Waldemara Gila, prof. UR na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Senat uchwalił Regulamin Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasad Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Senat określił planowane efekty kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia.

Senat uchwalił od roku akademickiego 2012/2013 efekty kształcenia dla kierunku studiów „weterynaria” prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.

Senat ustalił rodzaje i wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013.

Senat przeznaczył dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń Prorektorów i Dziekanów Uczelni.

Senat zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie JM Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierzowi Sady dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego na okres kadencji 2012-2016.

Senat przyjął do akceptującej wiadomości:
• informację Senackiej Komisji ds. Oceny Kadr dotyczącą okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzonej w kadencji 2008-2012,
• sprawozdania z działalności senackich komisji w kadencji 2008-2012.


Senat uzupełnił uchwałę nr 37/2012 podjętą na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• zamianę gruntów pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna polegającą na:
a) nabyciu przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie działki nr 4/1 o pow. 2,38 ha, obr 0008 Wojkowa;
b) zbyciu na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działek nr 5/3, 5/4, 5/5, 56/1, 56/2 o łącznej powierzchni 2,2073 ha, obr 0008 Wojkowa.
• sprzedaż własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w Krynicy – Zdroju, przy ul. Jaworowej 3, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 1081/1 o pow. 0,0460 ha, obr 0001 Krynica – Zdrój.

Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.07.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 1 306