RSS
A A A
SmodBIP

Porządek obrad Senatu w dniu 29 czerwca 2012r.


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Senackiej.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia Senatu.

2. Informacje:
a) Rektora
b) Dziekanów.

3. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Teresy Fortuny na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności.

4. Opinia w sprawie ponownego zatrudnienia dr hab. Mariana Kuleja, prof. UR na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego.

5. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Wojciecha Jagusiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt.

6. Opinia w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Volodymyra Hlotova na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji.

7. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Jana Zwolaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego.

8. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Izabeli Krakowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

9. Wybór Kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

10. Uchwalenie Regulaminu Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Pokrewnymi oraz Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasad Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych
i Prac Rozwojowych.

11. Określenie planowanych efektów kształcenia dla kierunków oraz poziomów i profili kształcenia.

12. Ustalenie rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013.

13. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń dla kierownictwa Uczelni.

14. Informacja nt. oceny okresowej nauczycieli akademickich.

15. Sprawozdanie z działalności Senackich Komisji za okres kadencji 2008-2012.

16. Uzupełnienie uchwały Senatu nr 37/2012 z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.

17. Zamiana gruntów pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna polegająca na:
a) nabyciu przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie działki nr 4/1
o pow. 2,38 ha, obr 0008 Wojkowa;
b) zbyciu na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działek nr 5/3, 5/4, 5/5, 56/1, 56/2 o łącznej powierzchni 2,2073 ha, obr 0008 Wojkowa.

18. Sprzedaż własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej w Krynicy – Zdroju, przy ul. Jaworowej 3, stanowiącej działkę ewidencyjną Nr 1081/1 o pow. 0,0460 ha, obr 0001 Krynica – Zdrój.

19. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 28 maja 2012 r.

20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


                                                                               Przewodniczący Senatu

                                                                             Prof. dr hab. Janusz ŻmijaOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 26.06.2012
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 26.06.2012
Dokument oglądany razy: 1 193