RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 30 września 2011 r.

 


Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarli: 

prof. dr inż. Adam Pilarczyk – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

mgr inż. Irena Sroka-Kruczek – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Zofia Polepszyc – emerytowany pracownik Wydziału Leśnego

mgr inż. Bogna Rodziewicz-Rajzer – emerytowany pracownik Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

inż. Grzegorz Rekliński – prezes Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersyteckich Studiów Rolniczych.

Senat uczcił ich pamięć chwilą ciszy.


Rektor wręczył list gratulacyjny prof. dr hab. Grażynie Jaworskiej, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych. Poinformował, że nieobecny prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora nauk technicznych.

Senat pozytywnie zaopiniował:

• zatrudnienie dr hab. inż. Waldemara Gila na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Użytkowania Lasu i Drewna,
• zatrudnienie dr hab. inż. Mariana Kuleja na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego,
• zatrudnienie dr hab. Eugeniusza Wojciechowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa,
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Alicji Michalik na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki,
• zatrudnienie prof. dr hab. inż. Wiesława Koska na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezji,
• przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Karola Nogi na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (na okres 2 lat) na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii,
• ponowne zatrudnienie prof. dr hab. inż. Małgorzaty Trojanowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych,
• zatrudnienie dr hab. Tadeusza Wijaszki na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zgłosił kandydaturę: prof. dr hab. inż. Grażyny Jaworskiej oraz dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2012 – 2015.


Senat zmienił warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2012/2013 w Studium Doktoranckim Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• przekształcenie Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody oraz Katedry Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa w Instytut Bioróżnorodności Leśnej z trzema zakładami: Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zakład Zoologii i Łowiectwa oraz Zakład Filozofii Przyrody,
• przekształcenie Katedry Planowania, Organizacji Terenów Rolniczych w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu,
• utworzenie na Wydziale Ogrodniczym Katedry Dendrologii i Architektury Krajobrazu,
• utworzenie w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki: Zakładu Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki oraz Zakładu Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej.

Senat zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za 2010 r.


Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umowy – porozumienia o współpracy
z Instytutem Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina) w dziedzinie badań naukowych, obejmującą m.in. wspólną realizację projektów badawczych oraz wymianę nauczycieli akademickich.


                                                                  Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                                                  w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.10.2011
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 11.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 569