RSS
A A A
SmodBIP

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR w dniu 2 lipca 2010r.


Rektor poinformował, że w ostatnim czasie zmarła p. Maria Szlucha – emerytowany pracownik Kwestury. Senat uczcił jej pamięć chwilą ciszy.

Rektor wręczył list gratulacyjny prof. Krzysztofowi Surówce, zatrudnionemu na stanowisku profesora zwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował:
• przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Eleny Horskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie,
• zatrudnienie dr hab. inż. Jerzego Lesińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na umowę o pracę (1/2 etatu) w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody na okres 1 roku,
• przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. Piotra Eplera na podstawie umowy
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z dniem 1.10.2010 r. na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa,
• zatrudnienie dr hab. inż. Volodymyra Hlotova na podstawie umowy o pracę od 1.10.2010 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR w Katedrze Geodezji.

Senat ustalił rodzaje zajęć dydaktycznych i wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunki jego obniżania oraz zasady ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2010/2011.

Senat uchwalił:
• Regulamin prowadzenia studiów podyplomowych: „Zarządzanie badaniami naukowymi” oraz „Zarządzanie jednostką transferu technologii” prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach realizacji Projektu „Wiedza i Doświadczenie – podstawa komercjalizacji badań”,
• zmiany w Regulaminie Międzywydziałowego Studium Biotechnologii (zmiana nazwy oraz czasu trwania kadencji Rady Kierunku i Kierownika).

Senat wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a zagraniczną Agrofirmą Clarke’s Fresh Fruits.

Senat zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za 2009 r.

Senat utworzył Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od dnia 1 stycznia 2011 r.
Senat wyraził zgodę na
• oddanie Spółce Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy w dzierżawę powierzchni około 5,60 ha gruntów stanowiących część działek Nr 95/1, 95/2 oraz 97/1, 97/2 obr. 0002 Krynica Wieś, gm. Krynica – Zdrój,
• sprzedaż prawa własności działek Nr 726 o pow. 0,5400 ha, 728 o pow. 0,5700 ha, 819 o pow. 0,5700 ha, 842 o pow. 0,1800 ha, 843 o pow. 0,3100 ha, 844 o pow. 0,2300 ha położonych w Dąbrówce gmina Rzezawa,
• sprzedaż prawa własności działki Nr 159/4 o pow. 0,1319 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część w prawie współwłasności w działce  159/2stanowiącej drogę, oraz prawa własności działek Nr 159/6 o pow. 0,1061 ha i Nr 159/7 o pow. 0,1120 ha obr. 51 Krowodrza.

Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Rektora umowy-porozumienia o współpracy z Irkucką Państwową Akademią Rolniczą (Federacja Rosyjska) na okres 5 lat od dnia podpisania przez obie strony, w dziedzinie badań naukowych i kształcenia, w tym wymianę studentów i pracowników naukowych.

                                                         Oryginał protokołu wraz z załącznikami znajduje się
                                                         w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 13.07.2010
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 13.07.2010
Dokument oglądany razy: 1 228