RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta

data przyjmowania zgłoszeń do: 29.06.2018, data rozstrzygnięcia: 10.07.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 

Liczba miejsc: 1

Miejsce zatrudnienia: Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, tel. 12 662-51-87, e-mail: ibrib@ogr.ur.krakow.pl www.wo.ur.krakow.pl


Opis zadań

Doktorant będzie prowadzić badania nad poznaniem genetycznych mechanizmów tolerancji marchwi na zasolenie gleby z wykorzystaniem nowoczesnych metod, tj. sekwencjonowania następnej generacji (NGS), ukierunkowanej edycji genomu (CRISPR) i zasobów komputerowych wysokiej mocy. Materiał badawczy stanowią rośliny marchwi o azjatyckim pochodzeniu, które są tolerancyjne za zasolenie gleby, i które są charakteryzowane pod względem zmian biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w wyniku stresu solnego. Główny nurt badań będzie obejmować szczegółową analizę całego transkryptomu na podstawie danych sekwencyjnych. Analiza bioinformatyczna zostanie wykorzystana do wskazania różnic w poziomie ekspresji genów, zidentyfikowania polimorfizmów sekwencyjnych i wariantów alternatywnego składania mRNA i w konsekwencji wytypowania potencjalnych genów związanych z tolerancją na stres zasolenia. Weryfikacja będzie dokonana w eksperymentach analizy ilościowej ekspresji tych genów (qPCR), a następnie przez wykorzystanie najnowszej technologii ukierunkowanej edycji genomu celem wyłączenia ekspresji genów lub ich nadekspresjonowania. Zmodyfikowane genetycznie protoplasty i uzyskane z nich rośliny będą eksponowane na stres solny w kulturach in vitro.

Wymagania
1. posiadany tytuł magistra lubstatus studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub status studenta co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk biologicznych, rolniczych lub pokrewnych
(w szczególności z zakresu biotechnologii, genetyki, bioinformatyki)

2. zainteresowania naukowe i eksperymentalne
3. dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom min. B2)
4. biegła znajomość j. polskiego
5. umiejętność pracy zespołowej
6. samodzielność, rzetelność, umiejętność samokształcenia


Warunki otrzymania stypendium
1. Stypendium naukowe w ramach projektu badawczego NCN przez okres do 21 miesięcy w wysokości 1 700 zł/mc podlegające oskładkowaniu ZUS. Dodatkowo doktorant może otrzymywać stypendium doktoranckie UR (przyznawane zgodnie z regulaminem Studium doktoranckiego i przepisami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - regulamin dostępny https://studiumdoktoranckie.urk.edu.pl/index/site/3420).
2. Decyzję o przyznaniu stypendium naukowego podejmuje komisja konkursowa. Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
3. Uzyskanie stypendium jest możliwe wyłącznie pod warunkiem przystąpienia do rekrutacji (wrzesień 2018) na studia doktoranckie z zakresu Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i przyjęcia na te studia od roku akademickiego 2018/2019 (szczegółowe informacje https://studiumdoktoranckie.urk.edu.pl/index/site/3419 ) oraz rozpoczęcia studiów doktoranckich od 1.10.2018 i przystąpienia do realizacji prac badawczych w ramach niniejszego ogłoszenia.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zawierający prośbę o przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców w ramach projektu badawczego NCN pt: "Badania nad poznaniem genetycznych mechanizmów tolerancji marchwi na zasolenie gleby" realizowanego na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
2. List motywacyjny wraz z informacją o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań (jeżeli kandydat je posiada) oraz uwzględniającą dotychczasowe zainteresowania naukowe i poznane metody i techniki badawcze.
3. Życiorys (CV), który powinien zawierać m.in. spis publikacji i doniesień konferencyjnych, których kandydat jest współautorem, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, kursach, nagrody i wyróżnienia.
4. Opinię osoby mogącej udzielić rekomendacji (np. promotor, opiekun stażu).
5. Kopie dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wraz z suplementami lub zaświadczenie o statusie studenta.
6. Inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenia (np. certyfikaty językowe, szkolenia, potwierdzenie staży, nagrody, itp.).
7. Pracę magisterską w formie drukowanej lub elektronicznej (nie musi być w ostatecznej wersji zatwierdzonej do obrony).
8. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, które są załączone do niniejszego ogłoszenia. Dokumenty bez ważnego oświadczenia i zgody nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji  ( Linki do konkursu na stronie głownej BIP ).


Termin składania ofert: 29 czerwca 2018

Rozstrzygnięcie konkursu: 10 lipca 2018

Sposób składania ofert: dowolnie


Uwagi

W sprawie szczegółowych informacji należy się kontaktować z kierownikiem projektu badawczego: prof. dr hab. Rafał Barański, e-mail: rafal.baranski@urk.edu.pl ; tel.: 12 662-51-87

 

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 12.06.2018
Dokument oglądany razy: 242