RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji

zakończony, data rozstrzygnięcia: 27.06.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
 spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.nr 164, poz. 1365. z późniejszymi zmianami),
 posiadają stopień doktora inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia,
 biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,
 legitymują się trzyletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta,
 posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim z przedmiotów: Informatyka w geodezji, Technologia informacyjna, Geodezyjna sieć uzbrojenia terenu, Geodezja inżynieryjna,
 legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie geodezja i kartografia w postaci co najmniej 15 publikacji z listy MNiSW,
 posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i projektach badawczych,
 wykazują zdolność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych w myśl transferu technologii między sferą nauki i gospodarki, potwierdzoną odbytym stażem naukowym,
 posiadają umiejętności z zakresu technologii skanowania laserowego 3D, potwierdzone certyfikatem;
 posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,
 kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 wykaz prac opublikowanych,
 kwestionariusz osobowy.

Ponadto kandydat jest zobowiązany, przystępując do konkursu do złożenia:
• oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawo-wym miejscem zatrudnienia,
• informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia proce-dury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Dokumenty proszę składać w dwóch kopiach w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, 30-59 Kraków,
Al. Mickiewicza 24/28, pokój 104 w terminie do dnia 22.06.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.06.2018 r.
Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
załącznik
Załącznik zgody na przetwarzanie

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.06.2018
Dokument oglądany razy: 233