RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zoologii Środowiskowej Instytucie Nauk o Zwierzętach

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 ukończone studia wyższe w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych (biologia, zootechnika, rolnictwo) z wynikiem co najmniej dobrym
 ostatni rok studiów doktoranckich oraz wszczęty przewód doktorski
 autorstwo lub współautorstwo osiągnięć naukowych, w zakresie parazytologii, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania (w tym przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym notowanym w wykazie MNiSW wykorzystująca techniki biologii molekularnej)
 odbycie co najmniej jednego krótkoterminowego stażu lub praktyki w jednostce naukowej w kraju lub zagranicą
 znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (doświadczenie w pracy w laboratorium lub ukończone studia podyplomowe z zakresu biologii molekularnej)
 umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych oraz wygłoszeniem referatów na co najmniej dwóch konferencjach
 potwierdzona dobra znajomość języka angielskiego (w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego)
 ukończenie lub uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym
 doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie zoologii, ze szczególnym uwzględnieniem parazytologii
 ukończenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzanie doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych
 potwierdzony udział w komitetach organizacyjnych konferencji
 potwierdzone zaangażowanie w promocję Uczelni lub Wydziału


Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie
- życiorys
- kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego
- wykaz opublikowanych prac naukowych z zakresu parazytologii (w tym przynajmniej jedna publikacja wykorzystująca techniki biologii molekularnej) wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane zgodnie z rokiem ich wydania
- informacja o odbytych praktykach oraz stażach krajowych i zagranicznych
- zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu biologii molekularnej
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszonych referatów
- certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (lub zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do egzaminu)
- dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego (lub zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie)
- certyfikat ukończenia szkolenia dla osób odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzanie doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych
- wykaz potwierdzonych osiągnięć działalności organizacyjnej
- oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dokumenty należy złożyć do 20.06.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.06.2018r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 29.05.2018
Dokument oglądany razy: 372