RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania i Marketingu Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego

data przyjmowania zgłoszeń do: 25.05.2018, data rozstrzygnięcia: 20.06.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego


 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:
 posiadają stopień doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk rolniczych,
 autorstwo lub współautorstwo osiągnięć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania,
 odbycie co najmniej jednego krótkoterminowego stażu lub praktyki w jednostce naukowej w kraju lub zagranicą,
 ukończenie lub uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,
 umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona wygłoszeniem referatów przynajmniej na dwóch konferencjach naukowych,
 potwierdzona znajomość języka obcego, (w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego),
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją ,
 praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym lub opieka nad studenckim ruchem naukowym,
 uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie
z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. 2017, poz. 2183 z poźn. zm.).
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR: ul. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, p. 225 następujących dokumentów:
- podanie (JM Rektora UR w Krakowie),
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora,
- opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
- oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
Ponadto przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.05.2018
Dokument oglądany razy: 103