RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta

data przyjmowania zgłoszeń do: 20.04.2018, data rozstrzygnięcia: 30.04.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
Stypendium nr 2 – badania molekularne roślin
 Miejsce zatrudnienia: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

Wymagania:
Uruchamia się konkurs na drugie spośród trzech stypendiów dla doktorantów jakie przewidziano w projekcie. Stypendium nr 2 dla doktoranta-stypendysty wykonującego badania molekularne roślin sałaty oraz badania bioinformatyczne uzyskanych wyników badań.

Wymagania dla kandydatów o stypendium nr 2.
1) Ukończone studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: Biotechnologia.
2) Praca magisterska – badania realizowane na roślinach z zastosowaniem technik molekularnych.
3) Posiada odbyte staże naukowe w tym przynajmniej jeden w zagranicznych renomowanych ośrodkach naukowych w ramach, których wykonywał badania molekularne roślin w tym badania transkryptomu i proteomu.
4) Posiada doświadczenie w badaniach bioinformatycznych.
5) Posiada doświadczenie w technikach histologicznych.
6) Brał udział w realizacji grantów badawczych.
7) Udokumentowana znajomość analizy danych w środowisku R lub Python
8) Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym poświadczona certyfikatem językowym.
9) Wysoki poziom samodzielności, motywacji i rzetelności.
10) Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności.
11) Dyspozycyjność i gotowość do pracy naukowej

Opis zadań:
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie prowadzi badania w ramach grantu „Molekularne i fizjologiczne mechanizmy wpływu wanadu na pobieranie jodanów i jodosalicylanów przez sałatę oraz jej przeciwnowotworowe działanie testowane na ludzkich liniach komórkowych.”
Instytut zatrudni doktoranta (stypendystę) do realizacji zadania badawczego w tym grancie – zadanie nr 2 „Analizy molekularne roślin sałaty - analiza transkrytomu, a następnie ekspresji genów związanych z aplikacją wanadu oraz metabolizmem związków jodu i kwasu salicylowego w korzeniach i liściach sałaty uprawianej w systemie hydroponicznym CKP w szklarni.”
Doktorant-stypedysta będzie brał udział / realizował z zastosowaniem technik biotechnologicznych zadanie badawcze nr 2 – praca będzie mieć charakter zespołowy.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20.04.2018 r.
Rozstrzygniecie konkursu: 30.04.2018 r.
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w języku polskim do sekretariatu Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, pokój nr 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sylwester.smolen@urk.edu.pl

Wynagrodzenie: 1 000.- PLN/miesięcznie (stypendium)
Czas trwania kontraktu: 28 miesięcy
Warunki formalne: umowa z UR Kraków
Miejsce pracy: Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii UR w Krakowie

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1) CV wraz z danymi kontaktowymi (aktualny adres e-mail oraz telefon kontaktowy).
2) Krótki list motywacyjny.
3) Lista osiągnięć naukowych i publikacji oraz prac przyjętych do druku.
4) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5) Oświadczenie o realizowaniu pracy doktorskiej (miejsce, temat, opiekun, stan zaawansowania badań).
6) Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.


Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.04.2018
Dokument oglądany razy: 238