RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta

data przyjmowania zgłoszeń do: 20.04.2018, data rozstrzygnięcia: 30.04.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa

 
Stypendium nr 1 – badania z zakresu uprawy roślin
 Miejsce zatrudnienia: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków

Wymagania:
Uruchamia się konkurs na pierwsze spośród trzech stypendiów dla doktorantów jakie przewidziano w projekcie. Stypendium nr 1 dla doktoranta-stypendysty przeprowadzającego doświadczenia z hydroponiczną i wazonową uprawą sałaty oraz wykonującego analizy chemiczne materiału roślinnego i gleby z tych upraw z zastosowaniem technik analizy instrumentalnej.

Wymagania dla kandydatów o stypendium nr 1.
1) Ukończone studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: Ogrodnictwo, Rolnictwo, Biotechnologia lub pokrewnych.
2) Posiada odbyte staże naukowe w ośrodkach naukowych lub firmach w ramach, których wykonywał badania z zakresu mineralnego żywienia roślin lub prowadził uprawę w systemach bezglebowych.
3) Ma doświadczenie w uprawie roślin w systemie hydroponicznym CKP (NFT).
4) Ma doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu biofortyfikacji roślin w jod lub selen.
5) Ma umiejętność obsługi technik analizy instrumentalnej ICP-OES lub ICP-MS oraz HPLC lub elektroforezy kapilarnej.
6) Ma umiejętność oznaczania aktywności enzymów w tkankach roślinnych m.in. katalazy, peroksydazy.
7) Brał udział w realizacji grantów badawczych lub badawczo-rozwojowych.
8) Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
9) Wysoki poziom samodzielności, motywacji i rzetelności.
10) Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności.
11) Dyspozycyjność i gotowość do pracy naukowej

Opis zadań:
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie prowadzi badania w ramach grantu „Molekularne i fizjologiczne mechanizmy wpływu wanadu na pobieranie jodanów i jodosalicylanów przez sałatę oraz jej przeciwnowotworowe działanie testowane na ludzkich liniach komórkowych.”
Instytut zatrudni doktoranta (stypendystę) do realizacji zadania badawczego w tym grancie – zadanie nr 1 „Założenie, prowadzenie, ścisłych doświadczeń wegetacyjnych z uprawą sałaty w szklarni i tunelu foliowym. Wykonanie pomiarów biometrycznych – ocena plonowania. Pobranie prób roślin sałaty (korzeni i liści), pożywek i gleby oraz przeprowadzenie analiz fizycznych i chemicznych tych prób. Przygotowanie prób sałaty do badań na ludzkich liniach komórkowych w warunkach „in vitro.”
Doktorant-stypedysta będzie brał udział / realizował zadanie badawcze nr 2 – praca będzie mieć charakter zespołowy.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20.04.2018 r.
Rozstrzygniecie konkursu: 30.04.2018 r.
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kandydaci powinni złożyć dokumenty w języku polskim do sekretariatu Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, pokój nr 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sylwester.smolen@urk.edu.pl

Wynagrodzenie: 1 000.- PLN/miesięcznie (stypendium)
Czas trwania kontraktu: 28 miesięcy
Warunki formalne: umowa z UR Kraków
Miejsce pracy: Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii UR w Krakowie

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1) CV wraz z danymi kontaktowymi (aktualny adres e-mail oraz telefon kontaktowy).
2) Krótki list motywacyjny.
3) Lista osiągnięć naukowych i publikacji oraz prac przyjętych do druku.
4) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5) Oświadczenie o realizowaniu pracy doktorskiej (miejsce, temat, opiekun, stan zaawansowania badań).
6) Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.


Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.04.2018
Dokument oglądany razy: 202