RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Weterynaryjnych - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt

zakończony, data rozstrzygnięcia: 30.04.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki wymienione w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), oraz §72 Statutu Uniwersytetu Rolniczego, a także posiadają:

• tytuł naukowy profesora w zakresie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika
• znaczący dorobek naukowy z zakresu biotechnologii lub/i rozrodu zwierząt
• doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi

Wykaz wymaganych dokumentów:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, adres:
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pokój 106 następujących dokumentów:
• Podanie (do JM Rektora),
• Życiorys naukowy,
• Kwestionariusz osobowy,
• Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych (w tym w zakresie kształcenia kadr), oraz organizacyjnych,
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (w tym odpis dyplomu nadania tytułu profesora),
• Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.
• Oświadczenie, że Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja będzie podstawowym miejscem pracy

Termin składania dokumentów do 9.04.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.03.2018
Dokument oglądany razy: 247