RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka

zakończony, data rozstrzygnięcia: 27.04.2018 nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

 
Warunki konkursu:
• Tytuł zawodowy magistra inżyniera nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
• Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i żywienia, poparty publikacjami w czasopismach z listy JCR z istotnym udziałem kandydata (pierwszy autor lub autor do korespondencji w przynajmniej jednej pracy), a także wyróżnieniem o randze krajowej
• Ukończony kurs pedagogiczny
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Samodzielność i umiejętność planowania i prowadzenia badań naukowych, potwierdzone kierowaniem projektu badawczego przez kandydata
• Doświadczenie w pracy ze zwierzętami, w tym ukończone szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzanie doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych
• Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie dietetyki i żywienia człowieka
• Umiejętność pracy w zespole badawczym.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zmianami)
Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p.1.31 następujących dokumentów:
- podanie (JM Rektora UR w Krakowie)
- życiorys
- odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora
- opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej
- kwestionariusz osobowy
- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry prof. dr hab. inż. Teresy Leszczyńskiej, tel:12/662-48-14 (teresa.leszczynska@urk.edu.pl)
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.
Termin składania podań upływa dnia 30.03.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu kwiecień 2018 r.
Zatrudnienie nastąpi od 1 października 2018 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.03.2018
Dokument oglądany razy: 609