RSS
A A A
SmodBIP

Konkursu na stanowisko technika weterynarii w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – Instytut Nauk Weterynaryjnych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 
Kandydat winien posiadać:
a) Tytuł zawodowy technika weterynarii
b) Doświadczenie w pracy ze zwierzętami
c) Odporność psychofizyczną w pracy ze zwłokami różnych gatunków zwierząt
d) Umiejętność pracy w zespole
oraz spełniać następujące wymagania:
a) Dyspozycyjność, solidność i mobilność
b) Umiejętność wykonywania podstawowych procedur weterynaryjnych (podawanie leków, opatrywanie ran, pobieranie materiału do badań)
c) Znajomość weterynaryjnych procedur sanitarno-higienicznych
d) Dokładność, systematyczność, samodzielność
e) Predyspozycje fizyczne i gotowość do załadunku i rozładunku zwłok zwierząt i/lub narządów wewnętrznych zwierząt gospodarskich
f) Prawo jazdy kategorii B
Instytut Nauk Weterynaryjnych jest jednostką organizacyjną UCMW, w ramach której prowadzona jest działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna z przedmiotów przedklinicznych oraz klinicznych takich jak: anatomia prawidłowa, patomorfologia, diagnostyka weterynaryjna, choroby wewnętrzne i zakaźne zwierząt, rozród oraz chirurgia zwierząt. Do obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy należeć będzie pomoc przy przygotowywaniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) dla studentów. W ramach tych obowiązków będą wykonywane takie czynności jak: przygotowanie, doprowadzenie oraz poskromienie zwierząt (owce, krowy, konie) w trakcie demonstracji klinicznych oraz zabiegów na zwierzętach w trakcie trwania ćwiczeń praktycznych dla studentów. Do obowiązków należeć będzie także sprzątanie sal ćwiczeniowych po zakończeniu zajęć praktycznych dla studentów.
Część wykonywanych czynności będzie miała miejsce w salach sekcyjnych. Polegać to będzie na przygotowaniu preparatów sekcyjnych (zwłoki małych i dużych zwierząt), ich rozłożeniu na stołach sekcyjnych, a po zakończeniu zajęć dydaktycznych przygotowanie preparatów do utylizacji. W przypadku zwłok dużych zwierząt gospodarskich oczekuje się pomocy fizycznej w trakcie prowadzenia badania sekcyjnego.


Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
2. CV z aktualną fotografią;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
4. oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko technika weterynarii w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – Instytut Nauk Weterynaryjnych” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.02.2018
Dokument oglądany razy: 248