RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

- stopień naukowy doktora,
- autorstwo lub/i współautorstwo publikacji naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania,
- udokumentowany, co najmniej jedno miesięczny staż lub praktykę w zagranicznej jednostce naukowej,
- umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w sympozjach lub konferencjach naukowych (postery lub doniesienia) i wygłoszeniem referatów przynajmniej na dwóch konferencjach naukowych,
- znajomość języka obcego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie,
- kurs pedagogiczny,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej oraz dydaktycznej,
- w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego,

Wskazane jest także aby Kandydat/ka posiadał/a:
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
- podanie (skierowane do JM Rektora UR),
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- kwestionariusz osobowy
- potwierdzenie posiadania stopnia naukowego doktora,
- odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i inżyniera,
- wykaz prac opublikowanych naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
- wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej (udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią, przygotowanie wniosków o stypendia badawcze, udział w komitetach organizacyjnych konferencji, praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów, praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym, zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału, uzyskane nagrody i wyróżnienia),
- informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszonych referatów,
- informacja o odbytych stażach krajowych lub zagranicznych,
- informacja o ukończeniu kuru pedagogicznego,
- potwierdzenie znajomości języka obcego,
- informację o doświadczeniu dydaktycznym,
- informacje o prowadzonych zajęciach w języku angielskim,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl. 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, e-mail wisig@ur.krakow.pl,

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.12.2017
Dokument oglądany razy: 490