RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
 posiadają stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia lub posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera i ukończyły studia na kierunku Geodezja i Kartografia z wynikiem co najmniej dobrym oraz posiadają otwarty przewód doktorski.
 autorstwo lub współautorstwo osiągnięć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania, preferowane będą publikacje z listy Journal Citation Reports,
 odbycie co najmniej jednego krótkoterminowego stażu lub praktyki w jednostce naukowej w kraju lub zagranicą,
 umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (postery lub doniesienia) i wygłoszeniem referatów przynajmniej na dwóch konferencjach naukowych,
 ukończenie lub uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,
 potwierdzoną znajomość języka obcego,
 w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego,
 zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Podstawy prawa,
 udział w komitetach organizacyjnych konferencji,
 praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym,
 uzyskały nagrody lub wyróżnienia

Zainteresowane osoby składają w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, p.104 przy Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 48 (12) 662-41-65, następujące dokumenty (w dwóch egzemplarzach):

 podanie (skierowane do JM Rektora UR),
 CV z podaniem zainteresowań naukowych,
 kwestionariusz osobowy,
 informacje o wszczęciu przewodu doktorskiego,
 odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych lub odpis dyplomu doktora,
 wykaz prac naukowych opublikowanych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej (udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią, przygotowanie wniosków o stypendia badawcze, udział w komitetach organizacyjnych konferencji, praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów, praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym, zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału, uzyskane nagrody i wyróżnienia),
 informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z uwzględnieniem wygłoszonych referatów,
 informacja o odbytych stażach naukowych lub zagranicznych,
 informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,
 potwierdzenie znajomości języka obcego,
 informację o doświadczeniu dydaktycznym,
 oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
 oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania. Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie WIŚiG, Pl. 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, e-mail wisig@ur.krakow.pl,

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Nie poinformowanie kandydatów o wyniku wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.12.2017
Dokument oglądany razy: 606