RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016, poz. 1842).
Zgodnie ze Statutem Uczelni (załącznik nr 11 „Szczegółowe wymagania w zakresie kwalifikacji kandydatów na stanowiska naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne oraz w zakresie kwalifikacji dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej”) Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące wymagania:

1) dorobek naukowy:

• ukończenie studiów z wynikiem co najmniej dobrym;
• autorstwo lub współautorstwo osiągnięć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt.;
• odbyły co najmniej jeden krótkoterminowy staż lub praktykę w jednostce naukowej w kraju lub za granicą.

2) działalność dydaktyczna:

• wygłoszenie referatów na minimum dwóch konferencjach naukowych;
• potwierdzona znajomość języka obcego;
• ukończenie lub uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym.

3) działalność organizacyjna:

• udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią,
• przygotowanie wniosków o stypendia badawcze;
• udział w komitetach organizacyjnych konferencji;
• praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów;
• praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym;
• zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału;
• uzyskane nagrody i wyróżnienia.

Konieczne jest spełnienie przez Kandydata wszystkich wymagań w ramach dorobku naukowego i działalności dydaktycznej oraz co najmniej dwóch zakresie działalności organizacyjnej.

4) Dodatkowe wymagania stawiane Kandydatom:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w naukach technicznych zakresie budowa i eksploatacja maszyn lub inżynieria materiałowa lub mechanika lub transport;
• współautorstwo lub autorstwo publikacji w renomowanych czasopismach zgodnie z listą A MNiSW;
• doświadczenie w prowadzeniu pomiarów laboratoryjnych;
• nienaganna postawa moralna i etyczna.


Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• odpis dyplomu doktorskiego,
• wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
• informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
• wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej
• informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszenia referatów,
• informacja o odbytych stażach krajowych i zagranicznych,
• informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,
• oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
• oświadczenie o niekaralności,
• świadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.


Dokumenty należy złożyć do 18.12.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2017 r.

Niepoinformowanie Kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem Jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 06.12.2017
Dokument oglądany razy: 345