RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej Instytutu Inżynierii Rolniczej i Informatyki

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016, poz. 1842)

1) dorobek naukowy:

a) posiadają stopień naukowy doktora w zakresie matematyki lub informatyki oraz ukończyły studia wyższe z wynikiem co najmniej dobrym;
b)są autorami lub współautorami osiągnięć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania;
c)odbyły co najmniej jeden krótkoterminowy staż lub praktykę w jednostce naukowej w kraju lub zagranicą.

2) działalność dydaktyczna:

a)wygłosiły referaty na dwóch konferencjach naukowych;
b)posiadają potwierdzoną znajomość języka obcego;
c)ukończyły lub uczestniczą w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym.

3) działalność organizacyjna:

a)udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią,
b)przygotowanie wniosków o stypendia badawcze;
c)udział w komitetach organizacyjnych konferencji;
d)praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów;
e)praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym;
f)zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału;
g)uzyskane nagrody i wyróżnienia.

W kryterium aktywności w zakresie działalności organizacyjnej należy spełnić przynajmniej dwa warunki.

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
1. Znajomość języków programowania (C++, Java, Pascal, R, C#, LateX, Pearl)
2. Znajomość programów informatycznych, np. TikZ, Maple, Mathematica, Matlab
3. Znajomość zagadnień z zakresu: Metody programowania, Systemy operacyjne,
Organizacja i architektura komputerów, Programowanie, Algorytmy i struktury danych
4. Udokumentowany dorobek naukowy obejmujący opublikowane artykuły w czasopismach JCR
5. Udokumentowana współpraca naukowa z jednostkami naukowymi z zagranicy


Wykaz wymaganych dokumentów:
 podanie,
 życiorys,
 kwestionariusz osobowy,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 odpis dyplomu doktorskiego,
 wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej
 informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszenia referatów,
 informacja o odbytych stażach krajowych i zagranicznych,
 informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,
 oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
 oświadczenie o niekaralności,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.


Dokumenty należy złożyć do 23.10.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.10.2017 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem Jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 11.10.2017
Dokument oglądany razy: 289