RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Wymagania stawiane kandydatom:
• ukończone studia wyższe na kierunku biotechnologia, z wynikiem co najmniej dobrym
• posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia lub doktorant ostatniego roku studiów doktoranckich, z otwartym przewodem doktorskim w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie biotechnologia
• dorobek naukowy w zakresie fizjologii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem toksykologii rozrodu,
• opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• autorstwo lub współautorstwo osiągnięć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 25 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania,
• odbycie co najmniej jednego krótkoterminowego stażu lub praktyki w jednostce naukowej w kraju lub zagranicą,
• umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych (referaty, doniesienia) i wygłoszeniem referatów przynajmniej na dwóch konferencjach naukowych,
• doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym znajomość metod biologii molekularnej,
• ukończenie lub uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym,
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
• udokumentowane osiągnięcia (przynajmniej dwa) z obszaru działalności organizacyjnej spośród następujących: a) udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią; b) przygotowanie wniosków o stypendia badawcze; c) udział w komitetach organizacyjnych konferencji; d) praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów; e) praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym; f) zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału; g) uzyskane nagrody i wyróżnienia;
• biegła znajomość języka angielskiego,
Wykaz wymaganych dokumentów:
 podanie,
 życiorys,
 kwestionariusz osobowy,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w studiach doktoranckich,
 zaświadczenie o wszczętym przewodzie doktorskim,
 wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej (udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią, przygotowanie wniosków o stypendia badawcze, udział w komitetach organizacyjnych konferencji, praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów, praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym, zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału, uzyskane nagrody i wyróżnienia),
 informacja o udziale i uzyskanych grantach oraz stypendiach badawczych, a także plan starania się o zewnętrzne finansowanie badań własnych w okresie planowanego zatrudnienia,
 informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszenia referatów,
 informacja o odbytych stażach krajowych i zagranicznych,
 informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym;
 oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
 oświadczenie o niekaralności.
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć do 04.09.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2017 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.08.2017
Dokument oglądany razy: 475