RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Weterynaryjnych - Zakład Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 


Wymagania stawiane kandydatom:
• posiadanie stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych lub doktora nauk rolniczych, po wcześniejszym ukończeniu studiów zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza weterynarii lub mgr inż. zootechniki z wynikiem co najmniej dobrym;
• dorobek naukowy w zakresie rozrodu zwierząt, prewencji i/lub profilaktyki weterynaryjnej lub zootechnicznej;
• opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwóch prac w czasopismach naukowych notowanych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za które uzyskano łącznie nie mniej niż 25 pkt. wg listy MNiSW (zgodnie z rokiem wydania);
• wygłoszenie referatów na dwóch konferencjach naukowych;
• doświadczenie w pracy ze zwierzętami;
• odbycie co najmniej jednego krótkoterminowego stażu lub praktyki w jednostce naukowej w kraju lub za granicą;
• spełnienie przynajmniej dwóch warunków dotyczących działalności organizacyjnej spośród następujących: a) udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią; b) przygotowanie wniosków o stypendia badawcze; c) udział w komitetach organizacyjnych konferencji; d) praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów; e) praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym; f) zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału; g) uzyskane nagrody i wyróżnienia;
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
• ukończenie lub uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym;
• znajomość języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego;
w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego

Wykaz wymaganych dokumentów:
 podanie,
 życiorys,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
 kwestionariusz osobowy,
 wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
 informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 wykaz osiągnięć działalności organizacyjnej (udokumentowane praktyki zawodowe poza Uczelnią, przygotowanie wniosków o stypendia badawcze, udział w komitetach organizacyjnych konferencji, praca w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub Doktorantów, praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym, zaangażowanie w promocję Uczelni lub wydziału, uzyskane nagrody i wyróżnienia),
 informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, z uwzględnieniem wygłoszonych referatów,
 informacja o odbytych stażach krajowych lub zagranicznych,
 informacja o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie kwalifikacyjnym pedagogicznym;
 oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
 oświadczenie o niekaralności,
 oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy złożyć do 18.08.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.09.2017 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 14.07.2017
Dokument oglądany razy: 860